Die­sel­ga­te spö­kar

Bil - - BE­GAG­NAT -

Re­dan 1974 dök nam­net Pas­sat upp och se­dan dess har mäng­der Pas­sat-mo­del­ler pas­se­rat. Den se­nas­te mo­del­len är B8 men vi ska grans­ka B7 som lan­se­ra­des mo­dellå­ret 2011. Egent­li­gen en upp­da­te­rad B6, men låt gå för att den fick he­ta B7.

Nytt var, bland in­te så myc­ket an­nat, fron­ten, bak­ly­se­na samt en del sä­ker­hets­sy­stem. Volks­wa­gen Pas­sat har all­tid va­rit en po­pu­lär bil som täckt många be­hov, fram­för allt i kom­bi­ut­fö­ran­de. Jämn­stor med V70 och har all­tid skug­gat Vol­vo i för­sälj­nings­sta­tisti­ken.

En la­gom bil i lan­det La­gom. Bra kom­fort, ut­märk­ta sto­lar och snygg in­red­ning, och rym­mer li­ka många läsk­bac­kar som V70, näm­li­gen 42 styc­ken.

Kö­re­gen­ska­per­na är säk­ra men knap­past un­der­hål­lan­de och an­tisladd­sy­ste­met job­bar bra, pre­cis som för de and­ra två vag­nar­na.

De mo­to­rer vi re­kom­men­de­rar drivs med die­sel och är två­li­ters TDI med 140 el­ler 170 häst­kraf­ter. De mo­del­ler som drivs med ben­sin, eta­nol el­ler gas är mer tvek­sam­ma. I vis­sa fall rent av då­li­ga.

Ex­em­pel på det är ha­ve­re­ran­de kam­ked­jor/spän­na­re, topplock, hög ol­je­för­bruk­ning, trils­kan­de dub­bel­kopp­lings­lå­dor (DSG7 med in­tern­kod DQ200) och ros­tan­de gas­tan­kar. Synd, då fram­för allt mil­jö­märk­ta 1,4 TSI Eco­fu­el (ben­sin/gas) är en ut­märkt bil – på pap­pe­ret. Tax­i­bo­la­gen ha­de sto­ra pro­blem med den och Volks­wa­gen slu­ta­de säl­ja den till taxi, men till van­ligt folk fort­sat­te le­ve­ran­ser­na. Som om bi­len skul­le hål­la bätt­re då! Den är en tids­in­ställd bomb ut­an ur­verk och kan bri­se­ra pre­cis när som helst.

Vid köp av en die­sel ska du kol­la om den är åt­gär­dad vil­ket kan för­säm­ra kör­bar­he­ten. En fin 2,0 TDI 140 från 2011 lan­dar runt hund­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.