Fa­mil­jen fram­för allt

Bil - - BE­GAG­NAT -

Vol­vo V70 har ef­ter lång och tro­gen tjänst gått i pen­sion men kom­mer att va­ra Sve­ri­ges van­li­gas­te bil un­der lång tid fram­ö­ver. Det kan vi va­ra säk­ra på ef­tersom det sålts hur många som helst. Un­der 2015 sål­des näs­tan 30 000 ex­em­plar av V70 och XC70 – ba­ra i Sve­ri­ge. V70 är en av de mest be­kvä­ma bi­lar­na för svens­ka vägar. Fjäd­ring­en är re­la­tivt mjukt satt och bull­ret från däc­ken bra av­skär­mat. Till det mark­na­dens kanske bäs­ta sto­lar som un­der­lät­tar vid långa etap­per. Skönt bak­sä­te och stort lastut­rym­me ger bil­den av den op­ti­ma­la fa­mil­je­kom­bin. V70 går kurs­sta­bilt med tryg­ga väge­gen­ska­per men är knap­past in­spi­re­ran­de att kö­ra. Den gör ba­ra sin grej, att frak­ta folk på ett sä­kert sätt. Hur den gör det be­ror li­te på vil­ken mo­tor som sit­ter un­der hu­ven.

Den mins­ta die­seln på 1,6 li­ter kal­las D2 och pre­ste­rar 114 häst­kraf­ter. Verk­li­gen ing­en ra­ket men den går snålt och där­med bil­ligt. Ett bätt­re val är D3, en två­li­ters fem­cy­lind­rig ma­skin fram till 2016 då den blev fyr­cy­lind­rig. Ti­di­ga­re var den på 136 el­ler 163 häst­kraf­ter be­ro­en­de på års­mo­dell. D4 kan ock­så va­ra på 163 häs­tar och två li­ter me­dan D4 2,4 li­ter är på 181 häst­kraf­ter. D5 är ock­så på 2,4 li­ter där häst­kraf­ter­na va­ri­e­rar mel­lan 185, 205 och 215 be­ro­en­de på mo­dellår.

Den sva­gas­te fyr­cy­lind­ri­ga ben­sin­mo­torn kom­mer från Ford och är 2,0F med 145 häst­kraf­ter, en mo­tor som ock­så går på eta­nol. Det är den bil­li­gas­te ver­sio­nen på be­gag­nat­mark­na­den. 2,5 FT är Volvos fem­ma på 200 el­ler 231 häs­tar (eta­nol). T4 är yt­ter­li­ga­re en Ford­ma­skin med 180 häst­kraf­ter. T5 (Volvo­mo­tor) är ovan­lig och har 240 häs­tar me­dan T6 är topp­mo­del­len med rak Sköv­de­sexa med 304 häst­kraf­ter. In­te hel­ler van­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.