SAM­MAN­FATT­NING

Bil - - BE­GAG­NAT -

Som nå­gon skarp­ögd sä­kert upp­täckt är VW Pas­sa­ten en All­track och Opel In­sig­nia fyr­hjuls­dri­ven, men ka­ross­mäs­sigt stäm­mer de med van­li­ga ver­sio­ner, om än med nå­got för­höjd mark­fri­gång.

In­sig­nia har det klart säms­ta lastut­rym­met och där­med går den bort för många fa­mil­jer. Be­hö­ver man in­te max­i­malt ut­rym­me kan den än­då va­ra värd att fun­de­ra över då den är skön att kö­ra och hål­ler ihop täm­li­gen bra. Dess­utom lig­ger pri­ser­na bra till.

Die­sel­ga­te på­ver­kar

Volks­wa­gen Pas­sat är en otro­ligt po­pu­lär bil trots att ben­sin­mo­to­rer­na i de fles­ta fall in­te hål­ler måt­tet. Men nu är de fles­ta som finns till sa­lu die­sel­driv­na och di­es­lar­na är vad gäl­ler kör­bar­het bra mo­to­rer trots av­gas­fus­ket.

Kol­la dock upp om bi­len är åt­gär­dad, vil­ket kan på­ver­ka den nämn­da kör­bar­he­ten ne­ga­tivt. Trots allt är Volks­wa­gen Pas­sat Va­ri­ant 2,0 TDI i grun­den en bra bil.

Bäst i den här tri­on tyc­ker vi än­då att Vol­vo V70 är och de op­ti­ma­la mo­to­rer­na är D3 el­ler D4. Hygg­ligt snå­la och krång­lar (allt­mer) säl­lan. Kom­for­ten är rik­tigt hög lik­som be­lys­ning och vär­me­sy­stem.

Vi ut­ser där­för Vol­vo V70 till bäs­ta köp bland kom­bi­bi­lar runt 100 000 kro­nor.

Vol­vo V70 får tum­men upp som be­gag­nat­köp. 75

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.