El­hoj för hip­s­ters

Du be­hö­ver in­te vara hip­s­ter, men det skul­le sä­kert un­der­lät­ta om du vill sy­nas på en Oto R. Frä­na­re el­mo­to­ri­se­rad cy­kel finns in­te och be­trak­ta­re vri­der nac­kar­na ur led.

Bil - - ELCYKEL - TEXT: JO­NAS BORGLUND FO­TO: PATRIK LINDGREN

Det finns en stark lob­by­verk­sam­het som går ut på att al­la ska cyk­la till job­bet. Det kanske fun­ge­rar för en del men långt ifrån al­la. Men för de som kan finns nu en upp­sjö av ­el­cyklar som un­der­lät­tar tram­pan­det, och någ­ra av de ab­so­lut coo­las­te kom­mer från spans­ka Oto Cycles. In­spi­re­ra­de av gam­la mo­tor­cyklar och hand­gjor­da går det att få dem pre­cis som du vill. Välj färg­kom­bi­na­tion på ram, skär­mar, ”tank” och fäl­gar, däck med vit si­da el­ler vil­ka däck som helst, sa­del, hand­tag och stor­lek på el­mo­tor/ bat­te­ri. Finns med 250, 500 el­ler 1 000 Watts el­mo­tor.

Fem oli­ka steg

Vi prov­kör en knall­röd Oto R 1 000 Watt 48 Volt lå­nad från Bon­den Mo­tor på Bon­de­ga­tan i Stock­holm. Kan knap­past pas­sa in bätt­re nå­gon an­nan­stans i värl­den än på hip­ster­tä­ta Sö­der­malm. Ho­jen ak­ti­ve­ras ge­nom att man tryc­ker igång färd­da­torn/has­tig­hets­mä­ta­ren på sty­ret. Tram­pa igång och el­mo­torn hjäl­per ge­nast till. Känns li­te ovant då kraf­ten kom­mer plöts­ligt, men så är as­si­stan­sen ock­så i sitt högs­ta lä­ge. As­si­stan­sen från el­mo­torn går att stäl­la i fem steg och med fem­mans väx­el ilagd når Oto R 45 km/h. Näs­tan som en gam­mal mop­pe med jac­kad kolv, men den här ver­kar i stäl­let hac­kad ef­tersom el­cyklar in­te får gå for­ta­re än 25 km/h. Dess­utom finns ett fartreg­lage, så när man väl kom­mit igång be­hö­ver man in­te tram­pa alls. Kva­li­te­ten ver­kar över­ty­gan­de med väx­el och skiv­brom­sar från Shi­ma­no samt bat­te­ri­pack från Sams­ung. De­talj­ar­be­tet är snyggt och läc­kert ut­fört. Räck­vid­den på­stås vara sju mil med pe­dal­as­si­stans och ladd­ti­den fem tim­mar från tomt bat­te­ri. Bat­te­ri­et ska kla­ra 1 500 cyk­ler.

Jag el­cyklar runt helt ljud­löst på sö­der, upp­för bac­kar­na till Sofia kyr­ka, utan an­sträng­ning. Nju­ter av vår­so­len och av att slip­pa bli and­fådd. Ned­förs­bac­kar­na är bran­ta men brom­sar­na är myc­ket ef­fek­ti­va och jag lä­ser av näs­tan 50 km/h. De fe­ta däc­ken bet­tar bra mot as­fal­ten när jag läg­ger ner i en kur­va. Det gäller ba­ra att in­nertram­pan in­te är i sitt ne­ders­ta lä­ge för då kan det gå på tok or­dent­ligt …

Oto finns för­u­tom i mo­dell R ock­så i den enk­las­te Oto K och den ra­ci­ga Oto Ra­ce R.

Avan­ce­rat kom­bi-in­stru­ment vi­sar bland an­nat bat­te­ri­sta­tus, kraft­lä­ge, fart och sträc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.