Får last­bi­lar som tes­tas kö­ra HUR SOM HELST?

Bil - - EX­PER­TER­NA SVA­RAR - RU­BEN BÖR­JES­SON

Hej. Jag åker en hel del med hus­vagn och nu i som­mar åk­te jag E4 sö­derut från Stock­holm. Fram­för mig sö­der om Sö­der­täl­je låg en kon­voj med Sca­nia last­bi­lar. Två av dem såg nor­ma­la ut men den som låg först var be­tyd­ligt läng­re och kans­ke tyng­re än de and­ra. Jag för­står att det är test­bi­lar från Sca­nia i Sö­der­täl­je som är ute och kör. De lun­ka­de på i drygt 80 km/h och jag låg en bit bakom. När vi kom till en rätt brant bac­ke, i Nykö­pings­trak­ten, så brom­sa­de de ner till cir­ka 30-40 km/h och sen ga­sa­de de på för fullt upp­för bac­ken. Det var gans­ka myc­ket tra­fik så det blev en del in­broms­ning­ar bakom. Ing­et hän­de, men är det me­ning­en att de ska hål­la på och tes­ta mo­to- rer­na på det här vi­set i van­lig tra­fik? Jag bi­fo­gar en bild på den förs­ta bi­len i kon­vo­jen som jag tog när jag kör­de om så ni ser vad jag me­nar. AN­DERS

SVAR: Hej! Last­bi­len du vi­sar på bil­den är en bil från Sca­nia i Sö­der­täl­je. Den är läng­re än and­ra last­bils­kom­bi­na­tio­ner och får väga mer. Men för att få kö­ra den på all­män­na vägar krävs en dis­pens från Trans­port­sty­rel­sen, och det finns. Last­bi­len har tio ax­lar, vil­ket är ovan­ligt. Den får väga upp till 78 ton, jäm­fört med 64 ton för van­li­ga last­bils­kom­bi­na­tio­ner. Läng­den är max 31,4 me­ter mot det nor­ma­la max 25,25 me­ter och det ska va­ra ut­märkt bå­de fram och bak med skylt ”Lång last”. Den får kö­ra 80 kilo­me­ter i tim­men som and­ra last­bi­lar med släp, men den ska ha en has­tig­hets­re­gu­la­tor som är in­ställd på max 80 km/h. Dis­pen­sen gäl­ler E4 och E6 mel­lan Sö­der­täl­je och Mal­mö. Vis­sa bro­ar får den in­te pas­se­ra i hög­re fart än 50 km/h och en av dem är bron över Nykö­pingsån ut­an­för Nykö­ping. Där har du an­led­ning­en till att den brom­sa­de ner in­nan bac­ken upp mot av­far­ten mot Skavs­ta. Det var allt­så ing­et test av hur mo­torn or­kar med den ful­las­ta­de last­bi­len ut­an det var helt en­ligt den dis­pens som finns.

Den ti­o­ax­la­de last­bi­len har dis­pens för att få fär­das på svens­ka vägar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.