HON­DA H-RV SKO­DA KO­DIAQ

Bil - - TEST -

Sam­man­fatt­ning

Det är en djung­el där­u­te. Al­la till­ver­ka­re som räk­nas har en suv i pro­gram­met. De mås­te ha det för sin över­lev­nad då det är den bil­typ som ökar mest. Med det föl­jer att ­be­grep­pet ”suv” har töjts till brist­nings­grän­sen, och yt­ter­lig­he­ter­na står gans­ka långt ifrån varand­ra. För att för­enk­la jäm­fö­rel­sen har vi därför de­lat in testet i två stor­leks­klas­ser. I småsuv-klassen stic­ker tre mo­del­ler ut som en aning mer för­nuf­ti­ga än de and­ra. Vi har Mazda CX-3 som bju­der på en väl­digt fin mo­tor på 150 häst­kraf­ter och dess­utom är fyr­hjuls­dri­ven. Det ger suv­kom­pe­tens, även om ska­let mer på­min­ner om en van­lig halv­kom­bi i Golf­klas­sen. Dess­utom är mil­kost­na­den re­la­tivt låg, 38,34 kro­nor per mil.

Vi har Opel Cross­land X som kanske in­te kan sät­ta emot vad gäller driv­li­nan, men som har stör­re ut­rym­men och testets lägs­ta mil­kost­nad: 35,68 kro­nor per mil.

Men vin­na­ren i lil­la klassen blir Hon­da HR-V. Den vin­ner på sin smar­ta pa­ke­te­ring, ku­pé- och lastut­rym­me räc­ker till för en nor­mal fa­milj med små­barn. Dess­utom är den lätt­körd, tyst och be­kväm. Den har näs­tan allt man kan be­gä­ra – ut­om fyr­hjuls­drift.

Bland stor­su­var­na hit­tar vi vi många kom­pe­ten­ta vag­nar. Här rullar Mazda CX-5, Se­at Ateca, Re­nault Koleos, Volks­wa­gen Ti­gu­an, Sko­da Ko­diaq, Ford Kuga, Kia Sportage och Hon­da CR-V. Al­la bra köp. Kia Sportage känns fin och rapp så visst, var­för in­te. Hon­da CR-V har upp­gra­de­rad mo­tor och är en rym­lig stor­säl­ja­re. Ford Kuga är upp­da­te­rad och pris­värd. Se­at Ateca är en spor­ti­ga­re men mind­re Vw/sko­da-ku­sin ba­se­rad på MQB. Mazda CX-5 är i and­ra and­ning­en och flå­sar i nac­ken, lik­som ny­kom­ling­en Re­nault Koleos med bra ut­rym­men och lågt pris. Sak­nar ad­ap­tiv fart­hål­la­re som kom­mer näs­ta år. Men ing­en av des­sa tar sig för­bi klas­sens nya vin­na­re som är bil­li­ga­re och rym­li­ga­re – Sko­da Ko­diaq.

33

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.