DU­ETT GER ALLT I ETT

Bil - - ELCYKEL - TEXT: PEO KJELLSTRÖM FO­TO: ANDRE­AS LIBELL

Du­ett är tro­ligt­vis den mest prak­tis­ka bil som Volvo har byggt. Den var po­pu­lär bå­de som fa­mil­je- och kne­gar­bil. För vem minns in­te Te­le­ver­kets fir­ma­bi­lar? Vi kör ett hel­re­no­ve­rat ex­em­plar från 1962.

Många an­ser att Volvo Du­ett kan vara den bäs­ta och vet­ti­gas­te bil som Volvo har till­ver­kat. Ide­a­lisk bå­de som ar­bets­häst i vec­kor­na och fa­mil­je­trans­por­tör på hel­ger­na.

Från 1949 till 1953 le­ve­re­ra­de Volvo en­bart ramchas­sin till di­ver­se ka­rossma­ka­re runt om i Sve­ri­ge, men även till ut­lan­det. De ka­ros­ser som bul­ta­des på des­sa ra­mar, som re­dan ha­de front från PV 444 mon­te­rad, kun­de ju in­te se ut hur som helst så det blev rätt likt det vi i dag kän­ner som Du­ett. Även om många fick ut­an­på­lig­gan­de skär­mar. De all­ra fles­ta av des­sa bi­lar blev för­stås ar­bets­for­don och det till­ver­ka­des även en hel del flak­bi­lar med Du­ett­stuk.

En­ligt säg­nen stod dock Volvo slut­li­gen med så många osål­da chas­sin att de be­stäm­de sig för att byg­ga en egen Du­ett och ar­be­tet med det­ta bör­ja­de re­dan i maj 1952. I no­vem­ber sam­ma år var en full­ska­le­mo­dell i trä klar.

Den­na frak­ta­des till Olofström i Ble­kinge och där togs rit­ning­ar och press­verk­tyg fram. På Volvo i Olofström ha­de det till­ver­kats ka­ros­ser se­dan 20-ta­let.

Kal­la­des herr­gårds­vagn

Den 4 ju­li 1953 stod den förs­ta eg­na Du­et­ten klar och le­ve­re­ra­des till As­sar Gabri­els­son, då­va­ran­de chef för Volvo. Bi­len ha­de be­teck­ning­en 445 DH och kal­la­des herr­gårds­vagn. Den ha­de bak­sä­te och si­doru­tor men re­gi­stre­ra­des som last­bil.

I no­vem­ber sam­ma år var skåp­vagns­ver­sio­nen 445 DS, utan si­doru­tor, klar att le­ve­re­ras. Och det tog fram till 1955 innan en per­son­herr­gårds­vagn, 445 PH, stod klar och den re­gi­stre­ra­des som per­son­bil.

Samt­li­ga des­sa upp­da­te­ra­des när Volvo PV 444 gjor­de det, men det var in­te så no­ga med när det sked­de.

De all­ra fles­ta Du­et­ter vi i dag ser rul­la på vå­ra vägar, de är in­te många, på­min­ner dock mer om mo­der­na PV 544. Men det är, vad som än sä­ges, alltjämt en själv­bä­ran­de ram un­der­till även om det är många som tror att det är en skåp­bil ba­se­rad på PV 544.

PV 544 in­tro­du­ce­ra­des 1958 och det var i sam­band med det­ta Du­ett fick si­na störs­ta för­änd­ring­ar. Det dröj­de dock än­da till i ju­ni 1960, sam­ti­digt som bi­len döp­tes till P210 Du­ett, som bi­len fick är­va den he­la, välv­da, vindru­tan.

Det är ock­så i den­na form som Du­ett fi­ra­de si­na störs­ta för­sälj­nings­fram­gång­ar. Mer än hälften av de Du­et­ter som sål­des var P210. Det in­ne­bär i klar­text 59 543 styc­ken av to­talt, in­klu­si­ve chas­sin, 101 492 ex­em­plar.

Trots att PV la­des ned 1967 fort­sat­te Du­ett att till­ver­kas till 1969.

Ny­bör­ja­re på svets­ning

Ur­ban Jär­ve­mo i Ryd­bo ut­an­för Stock­holm är en som snö­at in på Du­ett. Han ha­de en PV ti­di­ga­re men yngs­te so­nen Oscar lu­ra­de ho­nom att kö­pa en Du­ett som sett si­na bäs­ta da­gar och var rostan­gri­pen från mid­jan och nedåt.

Men Ur­ban såg det som en ut­ma­ning, köp­te den och bör­ja­de le­ta ef­ter de de­lar som sak­na­des. 2005 sat­te han igång med re­no­ve­ring­en som in­te var av­slu­tad för­rän i april 2011. Då ska man dock ha i åtan­ke att Ur­ban Jär­ve­mo ald­rig hål­lit i ett svet­sag­gre­gat ti­di­ga­re så det får an­ses som fullt god­känt.

Bi­len är i dag i bätt­re skick än ny och när jag gör en kort prov­tur känns det in­te det mins­ta be­gag­nat och det är väl­digt myc­ket Volvo PV el­ler Ama­zon över det he­la.

Det klas­sis­ka gna­gan­det med

Bi­len är i dag i bätt­re skick än ny och när jag gör en kort prov­tur känns det in­te det mins­ta be­gag­nat.

start­mo­torn innan mo­torn vill gå igång. De ex­tremt långa sla­gen i väx­ellå­dan. Av­sak­na­den av ser­vo som gör bi­len fruk­tans­värt tung­styrd.

Men det går sta­digt och fint på vägen, mer så än en PV fak­tiskt, vil­ket har att gö­ra med det ba­stan­ta krys­schas­sit un­der bi­len som ger låg tyngd­punkt.

När bi­len fyll­de 50 år ring­de Ur- ban till Bil­kom­pa­ni­et i Mo­ra, där bi­len le­ve­re­ra­des 1962 och frå­ga­de om han fick kom­ma och häl­sa på.

Ef­ter att ha skic­kat över li­te bil­der på den körs­bärs­rö­da och grå­bei­ga bi­len var han hur väl­kom­men som helst. Det bjöds på tår­ta och blev en trev­lig fö­del­se­dag och en del an­bud om att säl­ja bi­len.

Men de fles­ta som i dag har fi­na Du­et­ter vill in­te säl­ja, och som Ur­ban Jär­ve­mo an­vän­der de bi­len om än in­te till var­dags så rätt of­ta.

Goog­lar man på Du­ett till sa­lu finns det mas­sor, men ma­jo­ri­te­ten av des­sa är om­bygg­da till A-trak­to­rer till vil­ket den själv­bä­ran­de ra­men pas­sa­de ut­märkt. Så man kan ju sä­ga att Du­ett trots en nå­got ned­vär­de- rad upp­växt slut­li­gen blev ett A-barn i al­la fall.

Ett ic­ke kon­fir­me­rat ryk­te sä­ger ock­så att Te­le­ver­ket, som var en av de sto­ra Du­ett-kun­der­na, la in en storor­der på slut­tam­pen så att de skul­le kun­na fort­sät­ta kö­ra med Du­ett. Det­ta trots att Volvo nu er­bjöd även Ama­zon Kom­bi och 145 Kom­bi. Men det var lik­som in­te sam­ma sak.

I dag är Du­ett en gans­ka ovanlig syn på de svens­ka vä­gar­na.

Reg­lage och knap­par hål­ler en fin fi­nish.

Ut­rym­met är gi­gan­tiskt och max­las­ten är på 550 kg.

Re­serv­hjul­te lig­ger smart un­dans­kuf­fat.

En re­jäl sof­fa ut­gör bak­sä­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.