PRI­VAT EL­LER AV BILHANDLARE?

Bil - - KONSUMENT -

Bil­hand­la­ren er­bju­der en viss form av trygg­het ef­ter kö­pet, men vär­det ska in­te över­dri­vas. Kö­per du en näs­tan ny bil som fort­fa­ran­de har ny­bils­ga­ran­ti finns det ing­en an­led­ning alls att kö­pa bi­len hos en dyr bil­fir­ma. Kol­la ba­ra att bi­len har ny­bils­ga­ran­tin kvar och att den har skötts en­ligt till­ver­ka­rens re­kom­men­da­tio­ner.

Har ny­bils­ga­ran­tin gått ut upp­står en an­nan si­tu­a­tion, då har bilhandlare en för­del. Är bi­len ba­ra någ­ra år gam­mal bru­kar bilhandlare er­bju­da någ­ra må­na­ders ga­ran­ti. Dess­utom gäller all­tid kon­su­ment­köpla­gen när du kö­per av en hand­la­re. Det be­ty­der att bil­hand­la­ren sva­rar för fel som fanns vid kö­pet upp till tre år ef­ter kö­pet. Det lå­ter tryggt och bra men i prak­ti­ken upp­står in­te säl­lan oe­nig­het. Kun­den an­ser of­tast att felet fö­relåg vid köp­till­fäl­let, bilhandlare bru­kar an­se att det har upp­kom­mit ef­ter kö­pet och att det är kun­dens an­svar. Be­vis­bör­dan? Un­der de förs­ta sex må­na­der­na ef­ter kö­pet är det bil­hand­la­ren som mås­te be­vi­sa att det in­te fanns vid kö­pet för att slip­pa an­svar. Ef­ter den tid­punk­ten är det kun­den som ska gö­ra san­no­likt att felet fanns vid le­ve­ranstill­fäl­let. Se till att ha kom­mu­ni­ka­tio­nen skrift­ligt. Kla­ga via e-post.

Även när du kö­per bi­lar på auk­tion, till ex­em­pel KVD.SE, gäller kon­su­ment­köpla­gen. Det gör auk­tions­kö­pen till ett bra al­ter­na­tiv till kö­pet hos en bil­hand- la­re. Trygg­he­ten är den­sam­ma, men pri­set blir nor­malt läg­re. Bil­li­ga, gam­la bi­lar bru­kar vara bäst att kö­pa pri­vat. Han­dels­vins­ten hos bil­hand­la­ren bru­kar gö­ra pris­skill­na­den till pri­vat­kö­pet opro­por­tio­ner­ligt stort. Å and­ra si­dan är det just på äld­re bi­lar som kon­su­ment­köpla­gen kan gö­ra skill­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.