ANNONSANALYSEN

Bil - - KONSUMENT -

Ing­en vill kal­las för­doms­full men för­do­mar spa­rar in­te säl­lan tid. När det gäller bi­lan­non­ser på Bloc­ket kan jag näs­tan skri­va en dok­torsupp­sats om de små ny­an­ser­na som skil­jer sko­jar­na från är­ligt folk. Nå­got jag ogil­lar är till ex­em­pel när folk in­te vet vad de he­ter utan skri­ver att bi­len säljs av ”Mer­ce­des”. Li­kaså när folk in­te har för­stått att an­nons­ru­bri­ken är ”till sa­lu”, utan skri­ver att de gör en ”in­tres­se­koll”. De går bort.

Ett ab­so­lut ”no-no” är där säl­ja­ren har skri­vit att det finns ”små­fix” att ta tag i. ”Små­fix” finns ald­rig i verk­lig­he­ten. Små­fix har säl­ja­ren re­dan fix­at innan an­non­sen kom in, det som åter­står är all­tings jäv­lig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.