PRUTA, PRUTA, PRUTA

Bil - - KONSUMENT -

Innan handslag mås­te du för­stås pruta. Of­tast går det bra. För­sök pruta så myc­ket att säl­ja­ren näs­tan tyc­ker att det vo­re värt att gå ut med en ny an­nons. Pin­samt? Nej, in­te alls. I värs­ta fall får du ett nej. Vär­re är det in­te. Ibland går det in­te alls, till ex­em­pel när bi­len är an­non­se­rad till ett re­dan lågt pris. Då bru­kar bi­len säl­jas snabbt. Det finns många som äg­nar he­la da­gar åt att tit­ta på Bloc­ket-an­non­ser, och bil­fynd blir in­te gam­la. Pruta gör du för­stås även hos en bilhandlare. Frå­ga ef­ter ett ra­bat­te­rat pris, när du har fått det så fö­re­slår du ett nå­got läg­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.