GLÖM BYTEN

Bil - - KONSUMENT -

Sälj gär­na din gam­la bil pri­vat på en Bloc­ket-an­nons. Men snäl­la, tro in­te att det är en smart idé att by­ta bil med en an­nan pri­vat­säl­ja­re. Att tro att just han som säl­jer en tre år gam­mal Mitsubishi Out­lan­der är sam­ma per­son som be­ta­lar bäst för din sex år gam­la Opel Ast­ra kom­bi är helt en­kelt osan­no­likt. Bil­by­ten är ing­et smörj­me­del, det är ba­ra ett sätt att lu­ra en av par­ter­na.

Du får bäst ut­väx­ling ge­nom att se­pa­re­ra af­fä­rer­na. Köp bi­len av en säl­ja­re, sälj din egen be­gag­na­de bil till en an­nan per­son. När jag själv säl­jer en be­gag­nad bil upp­hör jag ald­rig att för­und­ras över hur många män­ni­skor som fö­re­slår att vi ska by­ta bil. De som frågar är of­tast män­ni­skor som har en fel­ak­tig pris­upp­fatt­ning om sin egen bil och in­te lyc­kats säl­ja den. För­tviv­lat hem­fal­ler de åt frukt­lö­sa by­tes­för­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.