REGISTERKOLLEN

Bil - - KONSUMENT -

Kon­trol­le­ra all­tid bi­len på Trans­port­sty­rel­sens bil­re­gis­ter. Du får ve­ta när den se­nast var be­sik­ti­gad, hur myc­ket av skat­ten som är kvar och an­ta­let äga­re. Har du bank-id till hands kan du även få namn på nu­va­ran­de och ti­di­ga­re äga­re.

Car­fax.se är ett fö­re­tag som sam­man­stäl­ler in­for­ma­tion från fle­ra oli­ka käl­lor. Om bi­len är im­por­te­rad, fram­för allt från USA, kan det vara vär­de­fullt att kö­pa en Car­fax-kon­troll. De kos­tar 169 kro­nor för en kon­troll, tio kon­trol­ler kos­tar 299 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.