Katt med klös

Jaguar I-pace ut­ma­nar Tes­la.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: MI­KAEL STJERNA FO­TO: FORD

Förs­ta in­tryc­ket är po­si­tivt. Di­rekt när jag sjun­ker ned i sto­len kän­ner jag mig väl­kom­nad, om­fam­nad. Sto­len pas­sar mig helt en­kelt som hand i hands­ke. In­te för att det be­ty­der så myc­ket. Är det nå­got 25 års bil­tes­tan­de har lärt mig så är det att män­ni­skor har väl­digt oli­ka upp­fatt­ning om vad som är en skön stol. Det jag tyc­ker är per­fekt, ra­tas av and­ra.

Instegs­ver­sio­nen har Fords nu­mer väl­be­kan­ta en­li­ters, tre­cy­lind­ri­ga ben­sin­mo­tor på 100 och 125 häst­kraf­ter. Det har va­rit en av mark­na­dens bäs­ta tre­pi­por, re­la­tivt tyst och snål. Men det är in­te en full­stän­dig ”car­ry-over”. Ford har gett den en or­dent­lig över­syn, och den kla­rar nu im­po­ne­ran­de 108 gram CO , allt­så 0,48 li­ter per mil, i det nya, stränga Wltp-pro­vet. Drar Focus li­ka li­tet i verk­lig­he­ten är det en fjä­der i hat­ten för Ford.

Ett steg upp i mo­dell­pro­gram­met finns die­sel­mo­torn på 1,5 li­ter, även den med två ef­fektut­tag, 95 samt 120 häst­kraf­ter.

Dags att tryc­ka på start­knap­pen och se vad Focus går för. Prov­kör­ning­en äger rum i söd­ra Frank­ri­ke, och det be­ty­der en mix av stads­kör­ning, mo­tor­väg och en re­jäl dos kur­vi­ga bergs­vä­gar.

Men ini­ti­alt mås­te jag hit­ta ut från flyg­plats­om­rå­det. In­te helt lätt, väg­puss­let när­mast Nice flyg­plats har näm­li­gen getts for­men av en la­by­rint. Till slut hit­tar jag den vin­nan­de frans­ka for­meln och kan ga­sa i väg på A8, mo­tor­vä­gen som sträc­ker sig längs he­la Ri­vi­e­ran. Kombi- mo­del­len jag kör har den sto­ra die­sel­driv­na 1,5 li­ters-mo­torn. Den bju­der på ett väl­digt fint gen­svar, och det går knap­past alls att hö­ra att det är en die­sel.

La­gom av­stämd styr­ning

En bit upp i ber­gen, ovan­för Gras­se, tät­nar dim­man sam­ti­digt som vägar­na smal­nar av. Det är nu som nya Focus be­kän­ner färg: Är det fort­fa­ran­de en av de kör­gla­das­te i klas­sen?

Svar: Ja. Styr­ning är la­gom av­stämd, med bra väg­käns­la. Fram­för allt gil­lar jag väx­ellå­dan, med kor­ta slag och di­stink­ta lä­gen. Ett trev­ligt brit­tiskt arv som Ford har ta­git väl till­va­ra på. Fjäd­ring­en är var­ken stö­tig

el­ler mjuk, ”la­gom” är det ord som kom­mer först på läp­pen. Utrym­me­sef­fek­tiv är den ock­så, kom­bi­mo­del­len har en ny­ut­veck­lad bak­vagn med halv­lig­gan­de stöt­däm­pa­re för att in­te in­kräk­ta på last­vo­ly­men.

Nya Focus är själv­klart upp­da­te­rad med de nya sä­ker­hets­sy­ste­men. Ad­ap­tiv fart­hål­la­re, au­tobroms med igen­kän­ning av bå­de fot­gäng­a­re och cy­klis­ter och ak­tiv fil­håll­ning är stan­dard på al­la mo­del­ler. Skyl­ti­gen­kän­ning och dy­na­mis­ka Led-strål­kas­ta­re är till­val. El-hand­brom­sen fri­gör ut­rym­me mel­lan sto­lar­na och ger plats åt två kopp­hål­la­re. Jag gil­lar de skjut­ba­ra kopp-grep­par­na, som pas­sar bå­de små och sto­ra kop­par.

Nya Focus räc­ker långt. De nya as­si­stans­funk­tio­ner­na är stan­dard, bild­skärms­lös­ning­ar­na är an­vän­dar­vän­li­ga och mo­to­rer­na är – i al­la fall på pap­pe­ret – ovan­ligt bräns­lesnå­la och mil­jö­vän­li­ga. Spe­ci­ellt kom­bi­ver­sio­nen har bli­vit stor och rik­tigt rym­lig. Om det räc­ker för att char­ma mark­na­den får vi se re­dan i som­mar. Först ut i au­gusti är halv­kom­bi­mo­del­len, och den följs i ok­to­ber av kom­bi­ver­sio­nen, som är den egent­li­ga stor­säl­ja­ren.

Lynk & Co är nå­got av ett mel­lan­ting mel­lan suv och halv­kom­bi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.