Au­dia4 får ett lyft

Det är inga sto­ra för­änd­ring­ar, men Audi A4 – i bå­de se­dan- och kom­bi­ut­fö­ran­de – har upp­da­te­rats in­för mo­dellår 2019.

Bil - - FRAMVAGNEN -

För tre år se­dan, mi­nus två da­gar, pre­sen­te­ra­de Audi nu­va­ran­de ge­ne­ra­tion, B9 kal­lad, av de­ras mel­lan­klass­mo­dell A 4. Nu är ge­ne­ra­tio­nen nått un­ge­fär halv­vägs in i li­vet och In­gol­stadt-fir­man pre­sen­te­rar där­för A4 och A4 Avant i upp­da­te­ra­de ut­fö­ran­den.

Har man in­te ett bil­in­tres­se­rat öga är det för­mod­li­gen svårt att se någ­ra skill­na­der hos års­mo­dell 2019 av A4 och ti­di­ga­re års­mo­del­ler. Skill­na­der finns där, men de är gans­ka små.

I fron­ten har stöt­fång­a­rens ned­re par­ti ar­be­tats om med nya luftin­släpp som har de­tal­jer med alu­mi­ni­u­mut­se­en­de samt bika­kerut­möns­ter. Luftin­släp­pen ha renextra springa som lå­ter luft lö­pa för­bi fram­hju­len för att sän­ka luft­mot­stån­det. Är bi­len S li­ne-ut­rus­tad får rib­bor­na i gril­len dess­utom en 3D-ef­fekt.

Nya fäl­gar i stor­le­kar­na 16 till 19 tum och ku­lö­ren Tur­bo Blue till­hör ny­he­ter­na in­för mo­dellår 2019. Li­kaså pa­ral­lell­tra­pets for­ma­de änd­rör som er­sät­ter de ti­di­ga­re run­da do­ning­ar­na. På Avant-mo- del­ler­na har en nå­got an­norlun­da, mer Rs-lik takvinge mon­te­rats. S li­ne com­pe­ti­tion-ut­rus­ta­de bi­lar får sil­ver­fär­ga­de de­tal­jer i fron­ten och längs dörr­trösk­lar­na.

In­te­ri­ört kän­ner vi igen oss från ti­di­ga­re mo­dellår.

Någ­ra ma­ski­nel­la för­änd­ring­ar ver­kar in­te va­ra ak­tu­el­la i sam­band med upp­da­te­ring­en, Audi näm­ner i al­la fall inga. Det be­ty­der i så fall, för svensk del, 1,4 TFSI med 150 häst­kraf­ter, 2,0 TFSI med 190 al­ter­na­tivt 252 häst­kraf­ter, 2,0 TDI med 150 al­ter­na­tivt 190 häst­kraf­ter samt 3,0 TDI med 218 al­ter­na­tivt 272 häst­kraf­ter.

Audi näm­ner inga pri­sju­ste­ring­ar för upp­da­te­ra­de A4 som bör­jar säl­jas un­der årets tred­je kvar­tal.

I dag kos­tar A4 från 339 800 kro­nor och A4 Avant från 352 800 kro­nor.

Se­dan­mo­del­len upp­da­te­ras ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.