Ny Atom re­do att kly­va vind

Ari­el Mo­tor Com­pa­ny fort­sät­ter med sin Atom, 19 år ef­ter förs­ta ge­ne­ra­tio­nen är man nu in­ne på den fjär­de. Här är Ari­el Atom 4.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Du kanske tyc­ker dig se en Ari­el Atom 3 på bil­der­na här, men då ser du fel. Det är fak­tiskt Atom 4 du stir­rar på. De bå­da ge­ne­ra­tio­ner­na är väl­digt, väl­digt li­ka varand­ra, men stäl­ler du dem si­da vid si­da ser du att det finns gans­ka tyd­li­ga olik­he­ter.

Ari­el går till och med så långt att de kal­lar Atom 4 för en helt ny bil.

– Atom 4 är bi­lens störs­ta för­änd­ring se­dan den först släpp­tes 1999. Fak­tiskt är det ba­ra tre de­lar som är de­sam­ma som hos Ari­el 3; kopp­lings- och bromspe­da­ler­na samt tankloc­ket, sä­ger Ari­els vd Si­mon Saun­ders.

Ae­ro­dy­na­mi­ken har stått i fo­kus vid ut­veck­ling­en av fjär­de ge­ne­ra­tio­nen. Det syns bland an­nat på no­sen som har bli­vit av med si­na luftin­släpp, det syns på skär­mar­na som har fått små flär­par för att luf­ten ska flö­da på ett bätt­re sätt, och det syns kanske fram­för allt på luftscoo­pet bakom sitt­brun­nen. Scoo­pet är be­tyd­ligt mer ström­lin­je­for­mat och de­sig­nat än ti­di­ga­re.

Mo­torn är pre­cis som hos fö­re­gång­a­ren en Hon­da-ma­skin. Den­na gång har Ari­el lagt van­tar­na på Hon­das 2,0-li­ters tur­bo­ma­skin som vi nor­malt hit­tar i nya Ci­vic Ty­pe R, det vill sä­ga bes­ten med 320 häst­kraf­ter. I Atom 4:s fall, tack va­re Ari­els eg­na sty­ren­het, lig­ger maxvri­det på 420 newton­me­ter, 20 mer än i Ci­vic Ty­pe R.

Ac­ce­le­ra­tio­nen 0-97 km/h (0-60 mph) upp- ges till 2,8 se­kun­der, en siff­ra som gör Atom 4 snäp­pet lång­sam­ma­re än 310 häst­kraf­ter star­ka Atom 3,5. Topp­far­ten är där­e­mot den­sam­ma; 260 km/h. 0-161 km/h (0-100 mph) sägs gå på 6,8 se­kun­der.

Hur myc­ket nya Atom väger vet vi in­te, men Atom 3,5 har en tjäns­te­vikt på 725 ki­lo. Därom­kring bör Atom 4 lig­ga.

En kör­glad ma­skin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.