Ny­a­volvos60 pri­o­ri­te­rar USA

Nu är nya Vol­vo S60, sedan­sys­ko­net till nya V60, av­täckt. Bland de sto­ra ny­he­ter­na hos mo­del­len fin­ner vi att den in­te kom­mer att er­bju­das i die­selut­fö­ran­de.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nya S60 är pre­cis som nya V60 och XC60 ba­se­rad på den stör­re platt­for­men av de bå­da nämn­da. Det vill sä­ga SPA som även bil­dar bas för 90-se­ri­en (S 90, V 90 och XC90). Det be­ty­der go­da krock­sä­ker­hets egen­ska­per och vas­sa­re kö­re­gen­ska­per ä ni ti­di­ga­re­ge­ne­ra­tion.

Lägg till det en rad oli­ka sä­ker­hets­tek­ni­kers om Vol­vo mer el­ler mind­re im­ple­men­te­rar i al­la si­na se­nas­te mo­del­ler; Ci­ty Sa­fe­ty med au­tobroms­tek­nik som även kan upp­täc­ka fot­gäng­a­re, cy­klis­ter och stör­re djur. Ci­ty Sa­fe­ty är ut­for­mat så att sy­ste­met kan brom­sa även för att mild­ra kol­li­sio­ner med mö­tan­de tra­fik.

S60 är förs­ta Vol­vo-mo­dell på bra många år som in­te kom­mer att er­bju­das med die­sel­mo­to­rer. Det blir ben­sin­dri­vet för he­la slan­ten, och i ett par fall med elekt­risk as­si­stans.

Fy­ra styc­ken är mo­to­rer­na vid lan­se­ring­en se­na­re i år. Instegs al­ter­na­ti­vet är T5-ma­ski­nen med 250 häst­kraf­ter (in­nan par­ti­kel­fil­ter in­för­des var det 254 hk) som än­nu in­te kom­mit till V60. Näs­ta steg på mo­torska­lan är T6 med 310 häst­kraf­ters om in­nan par­ti­kel­fil­ter in­fö­ran­det ha­de 320 häst­kraf­ter.

Yt­ter­li­ga­re ett steg upp i hi­e­rar­kin be­ty­der elekt­ri­fi­e­ring. Där hit­tar vi näm­li­gen lad d hy­brid­ver­sio­nen S 60 T 6 Twin Engi­ne AWD med en to­ta­lef­fekt på 340 häst­kraf­ter, och yt­ter­li­ga­re ett snäpp upp finns topp­mo­del­len S60 T8 Twin Engi­ne AWD som i USA har 400 häst­kraf­ter men i Eu­ro­pa får 390 häst­kraf­ter (ti­di­ga­re 407 hk, men par­ti­kel­fil­ter än en gång).

Nya Vol­vo S60 lan­se­ras i USA se­na­re i år då även pro­duk­tio­nen ska ha satt igång. Till Sve­ri­ge kom­mer den först un­der 2019 ef­tersom bi­lar av­sed­da för svens­ka kö­pa­re bör­jar till­ver­kas i Usa-fa­bri­ken vec­ka 20 näs­ta år. Någ­ra pri­ser har Vol­vo in­te med­de­lat, lan­se­ring­en lig­ger helt en­kelt för långt fram i ti­den.

S60 i helt ny ko­stym.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.