El­driv­na kom­bat­tan­ter

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: OS­KAR KRÜGER FOTO: PA­TRIK LIND­GREN

Nu kom­mer el­bi­lar­na från al­la håll. Vi lå­ter ve­te­ra­nen i sam­man­hang­et, Nis­san Le­af, nu i ny tapp­ning få be­kän­na färg mot de hung­ri­ga ut­ma­nar­na BMW i3s, Hyun­dai Io­niq och Re­nault Zoe.

Här har vi vin­nar­na vad gäl­ler Bonus Ma­lus-reg­ler­na – el­bi­lar­na! El­bi­lar får nu ta del av en för­höjd su­permil­jö­bilspre­mie på 60 000 kr. Det är en ök­ning med 20 000 kr sen ti­di­ga­re. Men är det en slump att pri­ser­na har bli­vit hög­re för el­bi­lar? Vid jäm­fö­rel­se vid vårt för­ra test (Af­ton­bla­det Bil 5/2017) kan vi se att en BMW i3 kos­ta­de 364 700 kr, i dag kos­tar den 375 000 kr. Re­nault Zoe har gått från 324 900 kr till 329 900 kr. Hyun­dai är värst och har höjt pri­set från 371 900 kr till 397 900 kr. Då tes­ta­de vi även Nis­san Le­af som nu har kom­mit i en helt ny tapp­ning. I öv­rigt är Hyun­dai Io­niq en ex­akt li­ka­dan bil som vi tes­ta­de då, ba­ra att den nu är blå… Zoe har fått star­ka­re mo­tor, från 92 häst­kraf­ter till 108, och kor­ta­re räck­vidd. BMW har ut­ö­kat ut­bu­det av i3 och lagt till ett S i be­teck­ning­en som in­ne­bär en star­ka­re mo­tor. I Zoe har räck­vid­den kor­tats, lus­tigt tyc­ker vi i test­la­get. Är det in­te vik­ti­ga­re med räck­vidd än kraft i bi­lar med så pass små bat­te­ri­er?

Vi gör det ni för­mod­li­gen in­te kan gö­ra. Vi kör bi­lar­na tills bat­te­ri­er­na är helt slut och stan­nar på vägen. Med oss har vi vår räck­vidds­för­läng­a­re mo­dell stör­re, fo­to­pic­kis med släp­kär­ra!

Vi tes­tar fy­ra bi­lar med sto­ra bat­te­ri­er till rim­ligt pris. Men är det verk­li­gen rätt tid att kö­pa el­bil? Runt hör­net vän­tar el­bi­lar från ”nya” till­ver­ka­re som Audi och Mercedes. Men även Opel och Volks­wa­gen kom­mer med bi­lar med läng­re räck­vid­der.

Men vi le­ver i nu­et och star­tar i Stock­holm med vå­ra fy­ra el­bi­lar. Må­let är Lin­kö­ping, kla­rar sig al­la bi­lar dit?

Snyg­ga­re och bätt­re räck­vidd

Ögo­nen lig­ger på Nis­san Le­af och kanske in­te av sam­ma an­led­ning som man la ögo­nen på den förs­ta ge­ne­ra­tio­nen. Nu är modellen helt ny och ut­se­en­det har gått från en ank­lik­nan­de ka­ross som få gil­la­de, till ett ut­se­en­de som fak­tiskt får kom­pli­mang­er. Vid för­ra testet fanns det myc­ket att slå ned på. Då­ligt re­sul­tat i un­dan­ma­nö­ver­testet (ba­ra 60 km/h!), säv­lig styr­ning, trist in­te­ri­ör och usel kör­ställ­ning. Men fram­för allt var räck­vid­den på tok för då­lig. När vi då kör­de från 100 pro­cent i bat­te­ri­er­na tills bi­lar­na stan­na­de kom Re­nault Zoe 27,3 mil, Hyun­dai Io­niq 21,3 mil, BMW i3 REX 19,3 mil och Nis­san Le­af yn­ka 17,9 mil. Till nu­va­ran­de ge­ne­ra­tion har Nis­san gått från en bat­te­rika­pa­ci­tet på 30 kwh till 40 kwh och jag kan re­dan nu sä­ga att räck­vid­den är av­se­värt myc­ket bätt­re. Re­nault har en bat­te­rika­pa­ci­tet på 41, BMW i3 på 33,2 och Hyun­dai Io­niq på 28 kwh.

Ojämnt på de­talj­ni­vå

Test­la­get för­vå­nas av att helt nya Nis­san Le­af fort­fa­ran­de känns så gam­mal in­vän­digt. Det är plas­tigt, mörkt och många reg­lage är häm­ta­de från förr. Där­till hör bol­len man väl­jer vil­ket håll man vill kö­ra med. In­fo­tain­ment­sy­ste­met är väl­digt lång­samt, och att till ex­em­pel upp­da­te­ra sta­tions­lis­tan till ra­di­on tar mi­nu­ter, nå­got som går på ett ögon­blick i and­ra nya bi­lar. Vi lyc­kas ock­så ba­ra kopp­la upp mo­bi­len via Blu­e­tooth om lis­tan på and­ra te­le­fo­ner är tom. Vi kun­de allt­så ba­ra ha en mo­bil in­lagd i bi­len åt gång­en. Inga livs­av­gö­ran­de de­tal­jer men vi tyc­ker in­te att en ny bil får va­ra säm­re ba­ra för att den går på el.

Mä­tarklust­ret in­ne­hål­ler väl­digt myc­ket, bå­de in­for­ma­tion och in­ställ­ning­ar och ibland fum­lar vi runt i me­ny­er­na för att hit­ta enk­la funk­tio­ner ut­an att lyc­kas.

På vägen är nya Le­af en myc­ket trev­li­ga­re kam­rat än ti­di­ga­re. Styr­ning­en är fort­fa­ran­de lätt och

långt ifrån spor­tig, men rikt­nings­sta­bi­li­te­ten är bra och stöt­däm­par­kom­for­ten li­kaså. Där­e­mot är sitt­kom­for­ten li­ka då­lig som ti­di­ga­re. Rat­ten går in­te att ju­ste­ra i längs­led, vil­ket är oac­cep­ta­belt 2018, och gör att läng­re fö­ra­re sit­ter rik­tigt il­la. Ing­en i test­la­get trivs i sto­lar­na som är ha­la och har ett kons­tigt rygg­stöd och fram­åt­lu­tad dy­na som fö­ser en fram­åt, som att bi­len in­te vill ha en kvar. När vi är in­ne på nack­de­lar­na hos Le­af kan vi sä­ga att un­dan­ma­nö­ver­testre­sul­ta­tet fort­fa­ran­de är sämst i test. För­vis­so är 67 km/h he­la sju km/h bätt­re än ti­di­ga­re men när al­la and­ra bi­lar­na kom­mit upp till god­känt (BMW 70 km/h, Hyun­dai 72 km/h och Re­nault 71 km/h) är Nis­san fort­satt ste­get efter. I hög­re far­ter är Nis­san även den bil som släp­per in mest ljud i ku­pén.

Nis­san har testets näst starkaste mo­tor med si­na 150 häst­kraf­ter, en­dast sla­gen av BMW med si­na 184. Sett till vrid­mo­ment är där­e­mot Le­af star­kast i testet med 320 Nm. 0-100 km/h mä­ter vi upp till 8,5 se­kun­der, en siff­ra som di­rekt kan jäm­fö­ras med en li­ka ef­fekt­stark Volks­wa­gen Golf som vi tes­ta­de i fjol. Kraf­ten i kom­bi­na­tion med en gaspe­dal som gör det lätt att do­se­ra ef­fek­ten gör Nis­sans driv­li­na till – testets över­lag bäs­ta. Mo­tor­brom­sen går att stäl­la ge­nom knap­pen e-pe­dal. Med e-pe­dal ak­ti­ve­rat brom­sar det kraf­tigt vid gas­släpp he­la vägen ner till noll. Det­ta gör det möj­ligt att ba­ra kö­ra med en pe­dal och samtidigt ut­nytt­ja re­ge­ne­re­ring­en av ener­gi max­i­malt.

Mo­der­na­re käns­la

Samtidigt som vi för­vå­nas över att Le­af känns gam­mal för­vå­nas vi li­ka myc­ket åt and­ra hål­let när vi kör BMW i3, den känns så ny! BMW i3 de­bu­te­ra­de 2013 och kom i fjol med ett lätt fa­ce­lift. I sam­band med lyf­tet kom även den helt nya s-ver­sio­nen, i3s, med star­ka­re mo­tor, bre­da­re däck, 40 mm bre­da­re spår­vidd bak, hår­da­re fjäd­ring, kraf­ti­ga­re kräng­nings­häm­ma­re och 10 mm läg­re mark­fri­gång. Oväl­kom­met med ef­fek­tök­ning­en från 170 till 184 häst­kraf­ter är att räck­vid­den har gått från 300 km till 280 km i Wltp-kör­cy­keln.

Vi mö­ter upp fo­to­graf/räck­vidds­för- läng­a­re Pa­trik på Cir­c­le K-mac­ken vid Jär­na. In­te för att tan­ka na­tur­ligt­vis, ba­ra för att by­ta bi­lar och hin­na med att fo­ta någ­ra snabba pa­no­re­ring­ar på en li­ten stick­väg. Med hän­der­na runt den två­ek­ra­de rat­ten i BMW är skill­na­der­na enor­ma jäm­fört med Nis­san Le­af. Till skillnad från ja­pa­nen, och de and­ra två, har in­te BMW för­sökt byg­ga en el­bil som känns som en van­lig bil. BMW i3s är unik på al­la sätt. Ut­si­dan, som fått li­te nya veck i och med s-tilläg­get, har knub­bi­ga kött­bul­le­pro­por­tio­ner och en fu­tu­ris­tisk touch. Bak­dör­rar­na är bak­häng­da som på en Rolls-royce, en cool grej men väl­digt oprak­tiskt då fram­dör­ren mås­te va­ra öp­pen för att bak­dör­ren ska kun­na ma­nö­vre­ras – ett otyg när man ska frak­ta ex­em­pel­vis barn dag­li­gen.

Hårt men er­go­no­miskt

Till­ba­ka bakom rat­ten sit­ter man skönt i de hår­da sto­lar­na. Tur att de är följ­sam­ma och har bra er­go­no­mi. Rat­ten stic­ker ut långt och har väl­digt bra jus­ter­mån vil­ket gör att man kan få den rik­tigt nä­ra krop­pen. Tys­ken

Rat­ten går in­te att ju­ste­ra i längs­led, det blir tum­men ned.

Tun­na och hår­da sto­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.