KOLEOS PUTSAS TILL

Bil - - FRAMVAGNEN - Den­na maske­ra­de

Koleos dök upp fram­för vå­ra ka­me­ror un­der vär­me­tes­ter i söd­ra Eu­ro­pa. Och vi kun­de kon­sta­te­ra att pre­cis som i fal­let Kad­jar kom­mer upp­da­te­ring­ar­na att bli små, men än­då vik­ti­ga för att hål­la för­sälj­ning­en igång tills det är dags för en helt ny ver­sion. Fram kom­mer gril­len att få ett nå­got an­norlun­da ut­se­en­de men det blir stör­re för­änd­ring­ar ned­till på stöt­fång­a­ren. Strål­kas­tar­na fö­re­fal­ler få li­ka­dan form men det kan hän­da att de får ny gra­fik. Bak ver­kar det som om det blir nya ljus och för­mod­li­gen blir det för­änd­ring­ar även på stöt­fång­a­ren­även om de blir små. När vi sik­ta­de Kad­jar no­te­ra­de vi att den kom­mer att få för­änd­ring­ar på in­si­dan, främst ge­nom en stör­re bild­skärm. Det skul­le för­vå­na oss myc­ket om in­te Koleos får sam­ma be­hand­ling. Det är ock­så möj­ligt att det kom­mer att hän­da sa­ker med driv­li­nor­na men det är ing­et vi har nå­gon in­for­ma­tion om än­nu så länge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.