SKYL­TAR, LAM­POR OCH GATLYKTOR

Du be­hö­ver det­ta om du vill att vägar­na ska se mer re­a­lis­tis­ka ut.

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Innehåll -

Det är de­tal­jer­na som gör en Mi­necraft stad le­van­de. Du har re­dan lärt dig hur du gör oli­ka ty­per av vägar och for­don, men väg­nä­tet är in­te kom­plett än.

Vid kors­ning­ar och tra­fi­ke­ra­de ga­tor är det fullt av till ex­m­pel tra­fik­ljus och över­gångs­stäl­len.

Se­dan mås­te själ­va ga­tor­na ly­sas upp. Här får du lä­ra dig hur du gör två oli­ka ty­per av ga­tuly­sen: äld­re lyk­tor för kul­ler­stens­vä­gar och små gå­ga­tor, samt höga mo­tor­vägs­lam­por.

Skyl­tar som hjäl­per män­ni­skor att hit­ta fram i sta­den är ock­så bra. När det bör­jar bli många hus på kar­tan kom­mer till och med du bör­ja gå vil­se ... Då är det verk­li­gen dags att or­ga­ni­se­ra di­na ga­tor!

Con­trol the traf­fic flow in your ci­ty with lights!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.