DE­LA DIN STAD I MI­NECRAFT REALMS

Vi­sa runt vän­ner i din stad el­ler bygg till­sam­mans med dem i Mi­necraft Realms.

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Innehåll -

Det kan bli långtrå­kigt i en stor stad all­de­les själv. Om du vill spe­la med di­na vän­ner i en ny stad el­ler få hjälp med att byg­ga den är Mi­necraft Realms per­fekt.

Mi­necraft Realms är servrar som drivs av Mo­jang. Istäl­let för att gö­ra din egen ser­ver (se si­da 128) kan du be­ta­la Mo­jang för att va­ra värd för ett spel åt dig, så du och di­na vän­ner kan spe­la på sam­ma värld till­sam­mans.

Pre­nu­me­ra­tio­ner på Realms kos­tar cir­ka 70 kro­nor i må­na­den (be­ro­en­de på en­het och typ av pre­nu­me­ra­tion). Den go­da ny­he­ten är dock att ba­ra en per­son mås­te be­ta­la, så res­ten kan an­slu­ta sig till Re­al­men helt gra­tis. Om du och tre kom­pi­sar vill byg­ga en stad till­sam­mans kan ni de­la på kost­na­den.

En an­nan bra sak med Realms är att när du väl är in­bju­den be­hö­ver in­te du va­ra on­li­ne för att de and­ra ska kun­na spe­la. Du kan lad­da upp din stad och lå­ta di­na vän­ner fort­sät­ta byg­ga me­dan du tar en pa­us!

Realms fun­ge­rar oli­ka be­ro­en­de på vil­ken ver­sion av Mi­necraft du spe­lar på.

They can even help you build your ci­ty!

Get your fri­ends in­vol­ved using Mi­necraft Realms

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.