BRO CORP

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - Broville -

Pre­cis som med bib­li­o­te­ket är det ing­et över­väl­di­gan­de med kon­tors­om­rå­det Bro Corp, men det för­vand­las helt av den sto­ra skyl­ten på top­pen av bygg­na­den. Den är de­sig­nad så det ska kun­na gå att lä­sa Bro Corp från al­la fy­ra si­dor. Du ser det oav­sett var du be­fin­ner dig i sta­den. Re­cep­tio­nen är dä­re­mot ett bra ex­em­pel på hur du kan an­vän­da träd och and­ra väx­ter på in­si­dan av bygg­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.