LASTKAJEN

Bli en mastare pa Minecraft-stader - - London 1666 -

Män­ni­skor an­vän­de tunga ma­ski­ner för att lyf­ta sa­ker re­dan för 350 år se­dan. Des­sa last­ka­jer, där skep­pen bygg­des in­nan de skic­ka­des ut på vatt­net, är ful­la av gam­la trä­k­ra­nar. Lägg mär­ke hur bryg­gor­na sjun­ker ned i mar­ken, nå­got som gör att ar­be­tar­na kan byg­ga skep­pens skrov. Sen öpp­nar de slus­sar­na och lå­ter vatt­net for­sa in. Då är det nya skep­pet klart för sin förs­ta re­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.