TILL­SAM­MANS IGEN?

EF­TER SITT FÄNGELSESTRAFF HAR AMY FISHER I PE­RI­O­DER FORT­SATT ATT TRÄF­FA BUT­TA­FU­OCO.

Blodigt Begär - - Long Islands Lolita -

Det är som ett över­dri­vet av­snitt av Jer­ry Spring­er Show. I sep­tem­ber 2011 står Jo­ey But­ta­fu­oco än en gång in­för ka­me­ror­nas blix­tar – den­na gång för att skapa publicitet kring en stun­dan­de kän­dis­box­nings­match. Mot­stån­da­re är Amy Fishers då­va­ran­de ma­ke Lou Bel­le­ra. De ve­var med nä­var­na in­för ka­me­ror­na, för­o­läm­par varand­ra och bör­jar se­dan att slåss. Bel­le­ra dräm­mer till den döm­de pe­do­fi­len. Ef­ter mat­chen po­se­rar But­ta­fu­oco med sin nya fru och se­dan med med Amy Fisher – den­na gång möts de dock in­te av kärlek ut­an ge­nom sitt be­hov av publicitet och peng­ar. Hon står med ar­men på sin ti­di­ga­re äls­ka­re, hen­nes an­sik­te är märkt av in­grepp.

Det var in­te de­ras förs­ta mö­te ef­ter allt ra­bal­der. De ”dej­ta­de” varand­ra i en re­a­li­ty­så­pa 2006 och de sing­la­de slant om vil­ket lag som skul­le bör­ja i Lin­ge­rie Bowl – en rug­bytur­ne­ring som be­står av kvin­nor som spe­lar i un­der­klä­der­na. Fisher med­ver­ka­de ock­så i Oprah Win­frey Show där hon påstod sig va­ra ”ut­satt på grund av sin sår­bar­het”.

För­hål­lan­det mel­lan Fisher och But­ta­fu­oco var en sop­pa av sex­u­ell at­trak­tion, be­hov av publicitet, våld, ils­ka och ren ga­len­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.