JAK­TEN PÅ OJ

OJ SIMPSONS FLYKT VAR DE­SPE­RAT, MÄRK­LIG OCH LÅNG­SAM …

Blodigt Begär - - (Om) Han Gjorde Det -

Den 17 ju­ni 1994 stod OJ i be­grepp att över­läm­na sig till po­li­sen i egen­skap av de­ras hu­vud­miss­tänk­te. Men när han sat­te sig i sin vi­ta Ford Bron­co in­stru­e­ra­de han chauf­fö­ren att ta en åk­tur istäl­let för att åka till po­li­sen. ”OJ dök in­te upp”, be­rät­ta­de re­por­tern och he­li­kop­ter­pi­lo­ten Zo­ey Tur för tid­ning­en Re­al Crime 2015. ”Jag, liksom and­ra in­om me­dia, blev som för­la­ma­de. Jag be­stäm­de mig för att för­sö­ka hit­ta OJ.” Istäl­let för att vän­ta på att po­li­sen skul­le spå­ra upp rym­ling­en gav sig Zo­ey iväg först av al­la i sin he­li­kop­ter med ra­dio­kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan FBI och po­li­sen som gui­de. Det blev ett scoop: ”Vi åk­te till El To­ro Y, som är en mo­tor­vägs­kors­ning … då såg vi den vi­ta Bron­con. In­om någ­ra mi­nu­ter låg det en po­lis­bil bakom den. Fö­ra­ren, Al Cow­lings, stan­na­de in­te så vi var gans­ka säk­ra på att det var rätt vi­ta Bron­co … in­om un­ge­fär fem mi­nu­ter följ­des den av ett dus­sin­tal po­lis­bi­lar.”

En av de ovan­li­ga aspek­ter­na med jak­ten var den blyg­sam­ma has­tig­he­ten på om­kring 90 km/h, samt att po­li­sen höll ett näs­tan re­spekt­fullt av­stånd till den vi­ta bi­len. ”Jakt hand­lar van­li­gen om att fånga nå­gon som för­sö­ker fly”, me­nar Zo­ey, ”men i det här fal­let hand­la­de det in­te om det, de för­sök­te helt en­kelt hål­la Simp­son kvar i li­vet … Mr Simp­son var be­väp­nad med en pi­stol. Och han var själv­mords­be­nä­gen… Jag hop­pa­des att han skul­le gö­ra det rät­ta och skju­ta sig själv.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.