GUDFADER MOT GUDFADER

SOM­LI­GA PÅ­STÅR ATT CU­NA­NAN IN­TE MÖR­DA­DE VER­SA­CE – DET VAR MAFFIAN.

Blodigt Begär - - Haute Couture-mördaren -

År 2010 häv­da­de Gi­u­sep­pe Di Bel­la, fö­re det­ta med­lem av Ca­labri­ens maf­fia (även kal­lad N’drang­he­ta), att Ver­sa­ce mör­da­des på grund av en skuld till maffian och att Cu­na­nan ha­de tjä­nat som syn­da­bock.

Di Bel­la häv­da­de att Ver­sa­ce tvät­ta­de peng­ar åt gud­fa­dern Pa­o­lo De Ste­fa­no. Han påstod att mo­de­de­sig­nern ha­de lå­nat peng­ar från N’drang­he­ta och blev dö­dad för att de skul­le bli kvitt. Filip­po Barec­ca, en an­nan högt ran­kad ma­fi­o­so, be­kräf­ta­de Di Bel­las be­rät­tel­se och me­na­de att Cu­na­nan sat­tes dit för mor­det.

Bå­da häv­da­de dess­utom att den dö­da du­va som åter­fanns in­till Ver­sa­ces kropp var en häls­ning från hans fi­en­der. Ut­re­da­re ha­de ti­di­ga­re i hög grad för­li­tat sig på in­for­ma­tion från de två gäng­med­lem­mar­na då de gick med på att vitt­na mot N’drang­he­ta i en upp­gö­rel­se 2001.

Ver­sa­ces fa­milj blev emel­ler­tid ra­san­de över på­stå­en­de­na som dök upp 13 år ef­ter hans död. I ett ut­ta­lan­de sa de: ”Upp­gif­ter­na från in­for­ma­tions­gi­va­ren är fals­ka och skam­li­ga. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att skyd­da Gi­an­ni Ver­sa­ces min­ne och ryk­te i ci­vi­la mål och brotts­mål.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.