”JAG AV­SLÖ­JA­DE HEN­NE”

DEN AMBITIÖSA ÅKLA­GA­REN JU­AN MAR­TI­NEZ BE­RÄT­TAR OM DET IN­TEN­SI­VA BROTTSMÅLET MOT ARIAS, HANS JAKT EF­TER SAN­NING­EN OCH ME­DIE­CIR­KU­SEN KRING RÄT­TE­GÅNG­EN 2013.

Blodigt Begär - - Jodi Arias -

HUR SKUL­LE DU BE­SKRI­VA RÄT­TE­GÅNG­EN MOT JODI ARIAS?

Jag skul­le be­skri­va den som lång. Vi bör­ja­de ut­se ju­ryn i de­cem­ber och domen kom i maj. Det tog fle­ra må­na­der. Hon bör­ja­de med att häv­da själv­för­svar. Fak­tum är att det var ett svårt fall ef­tersom en av dem är död och själv­för­svar är svårt att till­ba­ka­vi­sa. Arias fram­stod som myc­ket tro­vär­dig.

DU HIT­TA­DE BE­VIS FÖR ATT HON IN­TE LÄM­NA­DE TILL­BA­KA DEN TRED­JE BEN­SIN­DUN­KEN PÅ WAL­MART, HUR VIK­TIGT VAR DET FÖR ATT BE­VI­SA HEN­NES SKULD?

Det var det av­gö­ran­de ögonblicket. Hon kun­de in­te på­stå att hon in­te pla­ne­ra­de att åka till Me­sa. Allt det­ta be­vi­sa­de att hon åk­te dit. Mitt mål var att över­ras­ka hen­ne med be­vi­sen jag ha­de – att hon ha­de köpt en ben­sin­dunk för 20 li­ter och fak­tiskt kun­de kö­ra till Ari­zo­na ut­an att stan­na för att tan­ka. Och att hon ha­de ta­git med sig pi­sto­len och kni­ven.

HUR LÅNGT GICK ARIAS FÖR ATT DÖL­JA SAN­NING­EN OM SIN RE­SA TILL ME­SA?

Hon gick till det yt­ters­ta. Hon sa: ”Nej, jag ha­de in­te ben­sin­dun­ken. Nej, syf­tet med ben­sin­dun­ken var in­te att åka dit för att dö­da ho­nom.” Det fanns så myc­ket in­for­ma­tion sam­ti­digt, en del var till hen­nes för­del, men det mesta ska­da­de hen­ne ef­tersom jag kun­de be­vi­sa att hon ljög istäl­let för att ta­la sanning. Jag sä­ger in­te att jag be­und­rar hen­ne, men det­ta var ett ge­nom­tänkt brott och hon tänk­te ut det bra.

VAR DET­TA RÄT­TE­GÅNG­ENS VIK­TI­GAS­TE DEL NÄR DET GÄLL­DE ATT ÖVER­TY­GA JU­RYN?

Den vik­ti­gas­te de­len var när hon sat­te sig i vitt­nes­bå­set och jag kun­de kors­för­hö­ra och ifrå­ga­sät­ta hen­ne. Jag kun­de av­slö­ja hen­ne. Jag kun­de sä­ga att hon pla­ne­ra­de det och ju­ryn kun­de se vad hon var för per­son. Hon var tvung­en att in­ta vitt­nes­bå­set ef­tersom jag ha­de ka­me­ran och den vi­sa­de att hon var där den da­gen. Jag vet in­te var­för hon in­te tog med sig ka­me­ran. Det var miss­ta­get som gjor­de att vi bör­ja­de miss­tän­ka hen­ne och an­led­ning­en till att hon var tvung­en att vitt­na och er­kän­na att hon var där.

Ju­an Mar­ti­nezs bok Con­vic­tion: The Un­told Sto­ry Of Put­ting Jodi Arias Be­hind Bars, finns att kö­pa på bo­kus.se.

Ju­an Mar­ti­nez har job­bat i Ma­ri­co­pa i över 27 år. De se­nas­te 20 åren har han fram­gångs­rikt åta­lat många kän­da kri­mi­nel­la i Ari­zo­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.