KAN KA­ZE­MI HA VA­RIT OSKYL­DIG?

SOM­LI­GA TROR IN­TE ATT KA­ZE­MI HÖLL I VAPNET, MEN VEM GJOR­DE DET I SÅ­DA­NA FALL?

Blodigt Begär - - Amors Dödliga Skott -

Många är över­ty­ga­de om att Ka­ze­mi av­los­sa­de skot­ten, men hen­nes an­hö­ri­ga me­nar att skot­tet i Mcnairs tin­ning rim­mar il­la med hen­nes ringa er­fa­ren­het av va­pen. Den fö­re det­ta Nashvil­le-po­li­sen Vin­cent Hill tror att nå­gon an­nan dö­da­de pa­ret. Hill pra­ta­de med Mcnairs vän­ner ef­ter hän­del­sen och fick hö­ra hur han all­tid kän­de sig pank om han in­te ha­de någ­ra tu­sen dol­lar på fic­kan. Trots det ha­de han ba­ra sex dol­lar på sig när hans kropp hit­ta­des. Hill un­der­stry­ker att Gil­li­am, man­nen som sål­de det för­mo­da­de mord­vap­net till Ka­ze­mi, häv­da­de att han var med vän­ner un­der mord­nat­ten. Men i ett po­lis­för­hör sä­ger vän­ner­na att de in­te såg till ho­nom. Han me­nar ock­så att Gil­li­am ljög för po­li­sen om sitt för­hål­lan­de till Ka­ze­mi – med sin fäst­mö när­va­ran­de vil­le han in­te med­ge att han och Ka­ze­mi ha­de känt varand­ra.

In­te nog med det – ett sms skic­ka­des från Ka­ze­mis mo­bil till Mcnairs ef­ter den upp­skat­ta­de tid­punk­ten för mor­det. Hon skri­ver att hon ska ”gå till af­fä­ren”, vil­ket pe­kar på att hon fort­fa­ran­de var vid liv. Nashvil­le-po­li­sen står fast vid sin stånd­punkt. Sär­skilt se­dan Hills be­gä­ran att öpp­na fal­let på nytt ne­ka­des av ju­ryn i Da­vid­son County. Nashvil­le-po­li­sen me­nar att sms:et kan ha skic­kats ti­di­ga­re sam­ma dag och för­dröjts till ef­ter att skot­ten av­los­sats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.