OSCARS ”ZOMBIESTOPPARE”

OSCAR ÄLS­KA­DE PI­STO­LER OCH FUN­DE­RA­DE PÅ ATT BÖR­JA SAM­LA PÅ DEM. HANS PAS­SION HA­DE DOCK EN MÖRK BAK­SI­DA …

Blodigt Begär - - Han Sköt Med Avsikt Att Döda -

”Den är be­tyd­ligt mju­ka­re än en hjär­na, men fan vil­ken zombiestoppare.” I rätts­sa­len vi­sa­des en film från Se­an Rens skjut­ba­na där Pistorius sköt på en vat­ten­me­lon med en re­vol­ver av mär­ke Smith & Wes­son 500. Han var så im­po­ne­rad av vap­nets kraft att han hörs skrat­ta ut­an­för bild in­nan han gör sitt bi­sar­ra ut­ta­lan­de.

När han ar­re­ste­ra­des vän­ta­de Pistorius på ett in­tyg som ge skul­le ho­nom möj­lig­he­ten att bör­ja sam­la på va­pen. På öns­ke­lis­tan fanns mo­del­ler­na ne­dan med. Men Oscar fick in­te ihop nå­gon va­pen­sam­ling, han ne­ka­des in­ty­get strax ef­ter att han åta­lats för Re­e­vas död.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.