GÖMD I ETT SKJUL

DE HJÄLPTE MATTHEWS ATT GÖ­RA SIG AV MED BE­VI­SEN I TRON ATT DET HAND­LA­DE OM DRO­GER.

Blodigt Begär - - Becky Watts -

Det mås­te ha väckt viss miss­tänk­sam­het när Nathan Matthews och Shauna Hoare hör­de av sig till ett par de litade på och bad att få för­va­ra ett an­tal sto­ra pa­ket i de­ras träd­gårds­skjul i Cot­ton Mill. De er­bjöd dess­utom Karl De­metri­us och hans sam­bo Jay­de­ne Par­sons upp till 5 000 pund för be­svä­ret. Er­bju­dan­det blev allt för fres­tan­de för att tac­ka nej:

”Ah, ok, ska du göm­ma det åt ho­nom?” frå­ga­de Par­sons i ett sms kloc­kan 01:10 den 24 feb­ru­a­ri. De­metri­us sva­ra­de: ” Vi skul­le be­hö­va peng­ar­na. lol. xx­xx.”

Någ­ra mi­nu­ter sms:ade hon igen: ”Coolt, det är en av­be­tal­ning på hu­set. lol.”

I tron att de skul­le för­va­ra nå­gon olag­lig sub­stans som ex­em­pel­vis can­na­bis åt Matthews, kör­de De­metri­us och hans ar­bets­kam­rat Ja­mes Ire­land till fas­tig­he­ten på Cot­ton Mill ti­digt den 24 feb­ru­a­ri för att häm­ta upp pa­ke­ten. Ire­land ska ha sagt till en granne att de in­ne­höll nå­got ”tungt och sör­jigt”. De två kör­de dem där­på till De­metri­us hus.

Un­der rät­te­gång­en me­na­de åkla­gar­si­dan att Karl De­metri­us ha­de ”trott att det var can­na­bis, men blev allt mer fun­der­sam på om in­ne­hål­let kun­de ha att gö­ra med Becky Watts”.

Karl De­metri­us, tvil­ling­bro­dern Do­no­van och Ja­mes Ire­land åta­la­des för att ha gömt Becky Watts kvar­le­vor. Do­no­van och Ja­mes fri­a­des se­na­re från al­la miss­tan­kar. Karls bror sov vid till­fäl­let, och Ire­land (som har låg IQ) ma­ni­pu­le­ra­des på ett ”ky­ligt och be­räk­nan­de vis”, en­ligt hans för­sva­ra­re.

Bå­de Par­sons och Karl De­metri­us med­gav att de var skyl­di­ga till att göm­ma pa­ke­ten, men vid­höll att trots vetska­pen om att pa­ke­tens in­ne­håll för­mod­li­gen var olag­ligt, var de omed­vet­na om de­ras fak­tis­ka in­ne­håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.