ARBETSKAMRATER MED MORD I SINNE

MAS­SA­KERN I ED­MOND VAR VARKEN DEN FÖRS­TA EL­LER SISTA MAS­SKJUT­NING­EN PÅ EN AR­BETS­PLATS I AME­RI­KA.

Blodigt Begär - - En Dålig Dag På Jobbet -

HUNTSVILLE, ALABAMA SAN YSIDRO, KA­LI­FOR­NI­EN 18 ju­li 1984

Den ar­bets­lö­se sä­ker­hets­vak­ten Ja­mes Oli­ver Hu­ber­ty, 41, dö­da­de 21 an­ställ­da och kun­der – in­klu­si­ve barn, i en ur­sin­nig at­tack mot en lo­kal Mc­do­nalds-re­stau­rang. Hu­ber­ty sköts till döds av en kryp­skytt från po­li­sen som låg på ta­ket till ett när­lig­gan­de post­kon­tor.

HONOLULU, HA­WAII 2 no­vem­ber 1999

By­ran Uy­e­su­gi, en 40-årig re­pa­ra­tör av ko­pi­e­rings­ap­pa­ra­ter, kom till sin ar­bets­plats på Xe­rox och sköt ihjäl sju per­so­ner med en Glock-pi­stol. Un­der må­na­der­na som fö­re­gick då­det fa­sa­de fö­re­ta­get ut den mo­dell av ko­pi­e­rings­ap­pa­rat som Uy­e­su­gi bru­ka­de ser­va.

MERIDIAN, MISSISSIPPI 8 ju­li 2003

48-åri­ge Doug Wil­li­am vid Lock­heed Mar­tin Ae­ro­nau­tics gick bär­särk på mon­te­rings­an­lägg­ning­en i Mississippi där han sköt ihjäl fem per­so­ner och ska­da­de yt­ter­li­ga­re nio in­nan han be­gick själv­mord. Fy­ra av de dö­da var svar­ta – Wil­li­ams var ut­ta­lad ra­sist. 12 feb­ru­a­ri 2010 Neuro­bi­o­lo­gen och uni­ver­si­tets­lek­torn Amy Bishop vid Uni­ver­si­ty of Alabama sköt och dö­da­de tre av si­na kol­le­gor vid ett fa­kul­tets­mö­te. 45-åri­ga Bishop var arg ef­tersom hon ha­de bli­vit för­bi­sedd när det gäll­de en ut­lyst tjänst och hen­nes nu­va­ran­de tjänst var på väg att upp­hö­ra. Bishop döm­des till livs­tids fäng­el­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.