30 JA­NU­A­RI 1992, EF­TER ATT HA DÖMTS TILL DÖ­DEN FÖR MOR­DEN PÅ HUMP­H­REYS, SPEARS OCH BURRESS

Blodigt Begär - - Aileen Wuornos -

Broom­fi­eld tror att Ai­leen för­vän­ta­de sig att själv­för­svar skul­le ses som förmild­ran­de om­stän­dig­he­ter. Hon blev för­ban­nad över det ”omo­ra­lis­ka” i att till­de­las fle­ra döds­do­mar och hon be­ted­de sig rätt­fär­digt och för­o­läm­pat. Men hon fick in­te många sym­pa­ti­er när hon spot­ta­de svor­do­mar på do­ma­ren och ju­ryn. Me­dia njöt av det­ta ut­brott. Det vi­sa­des om och om igen för att un­der­stry­ka Ai­le­ens in­sta­bi­la psy­ke, på be­kost­nad av orätt­vi­san hon häv­dar att hon ut­sat­tes för.

me­dan ”Jag kom­mer att sit­ta up­pe i him­len att jag blev ni rutt­nar i hel­ve­tet [...] Jag vet av­skum [...] Tänk våld­ta­gen. Ni är ba­ra ett gäng våld­ta­gen!” att ni tar li­vet av nå­gon som bli­vit

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.