FLY EL­LER FÄKTA

FÖRSVARSLAGARNA – STAT FÖR STAT

Blodigt Begär - - Mordet På Jordan Davis -

”STAND YOUR GROUND”

En­ligt den­na lag har man rätt att ta till mot­värn om man kän­ner sig ho­tad, även på all­män­na plat­ser. I vis­sa fall kan det in­be­gri­pa död­ligt våld som i skjut­ning­ar­na mot Jordan Davis och Tray­von Mar­tin.

”CAST­LE DOCTRINE”

En lag som sä­ger att man har lag­lig rätt att an­vän­da våld mot in­kräk­ta­re i sitt hem (en­ligt vis­sa sta­ter gäl­ler det även i for­don el­ler på ar­bets­plat­ser). I vis­sa si­tu­a­tio­ner kan det­ta in­be­gri­pa död­ligt våld.

”DUTY TO RETREAT”

Tillåter våld en­dast som en sista ut­väg i själv­för­svar. I en rät­te­gångs­si­tu­a­tion gäl­ler det att kun­na be­vi­sa att det in­te gick att kom­ma ur si­tu­a­tio­nen ut­an mot­värn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.