Barn­fat­tig­do­men vi­sar sto­ra klyf­tor

I Fär­ge­lan­da, Ta­num, Orust, Lysekil och Strömstad har an­de­len barn som le­ver i fat­tig­dom ökat de se­nas­te åren – tvärt emot ten­den­sen i öv­ri­ga lan­det.

Bohusläningen - - Sidan 1 - GITTAN ÖHMAN 0522-99200 gittan.oh­man@bo­husla­ning­en.se

BOHUSLÄN: Barn­fat­tig­do­men mins­kar i Sve­ri­ge men i en del kom­mu­ner går tren­den åt ett an­nat håll. I Fär­ge­lan­da har an­de­len barn som en­ligt Räd­da bar­nens de­fi­ni­tion le­ver i fat­tig­dom ökat med 3,7 pro­cent.

An­ta­let barn som le­ver i fat­tig­dom blir fär­re. Det vi­sar Räd­da Bar­nens färs­ka rap­port om barn­fat­tig­do­men i Sve­ri­ge.

Mel­lan 2011 och 2016 mins­ka­de fat­tig­do­men i snitt för barn till en­sam­stå­en­de för­äld­rar från 25,2 till 21,4 pro­cent och i barn­fa­mil­jer med ut­ländsk bak­grund från 25,6 till 21,6. Bå­da fa­mil­je­ty­per­na till­hör till de mest eko­no­miskt ut­sat­ta. Mest har barn­fat­tig­do­men mins­kat i stor­stads­om­rå­de­na där den ock­så of­tast är hög­re.

SAM­TI­DIGT ÖKAR KLYFTORNA. Rap­por­ten upp­vi­sar sto­ra skill­na­der mel­lan oli­ka kom­mu­ner, från 2,5 i Kungs­bac­ka till 25,2 pro­cent i Mal­mö.

Fär­ge­lan­da pla­ce­rar sig på plats 248 av 290 i ran­king­en. Här har barn­fat­tig­do­men ökat med 3,7 pro­cent på fem år.

Ca­ri­na Hol­mqvist är chef för in­di­vid- och fa­mil­je­omsor­gen i kom­mu­nen.

Vad be­ror ök­ning­en på?

– En or­sak kan va­ra dels att vi har många en­sam­stå­en­de mam­mor i vår kom­mun, dels att vi mel­lan 2015 och 2016 tog emot många ny­an­län­da fa­mil­jer. Bå­da grup­per­na till­hör of­ta dem med läg­re in­komst och sår­bar eko­no­mi. Här finns ock­så många låg­ut­bil­da­de som kan ha svårt att hit­ta ar­be­te. Jag tror att många le­ver på grän­sen.

Hur ar­be­tar ni för att mot­ver­ka ut­veck­ling­en?

– De vi får kon­takt med är ju of­tast ar­bets­sö­kan­de så det är där vi läg­ger mest kraft, på jobb el­ler prak­tik­plat­ser. Vi kan kom­plet­te­ra bi­stån­det till barn­fa­mil­jer vid jul och fö­del­se­da­gar. Men på sikt är pro­ble­met stör­re, hur man ska lyf­ta de här grup­per­na och hur vi ska ar­be­ta med so­ci­al­för­säk­ring­en.

Ly­se­kils kom­mun upp­vi­sar ock­så en ök­ning av an­de­len barn som le­ver i eko­no­miskt ut­sat­ta om­stän­dig­he­ter, från 10 pro­cent till 11,8.

– Jag har in­te läst rap­por­ten än­nu, men vi har no­te­rat att vi har en hög an­del fa­mil­jer som upp­bär för­sörj­nings­stöd och jag kan in­te sva­ra på ex­akt vad det be­ror på. Kanske det kan ha att gö­ra med att många ny­an­län­da bo­sät­ter sig på egen hand i Lysekil. An­ta­let an­vi­sa­de ny­an­län­da till kom­mu­nen har an­nars va­rit lågt de se­nas­te åren, sä­ger Ju­lia Lund­wall, av­del­nings­chef för in­di­vid- och fa­mil­je­omsor­gen i Lysekil.

KOM­MU­NEN HAR NY­LI­GEN an­slu­tit sig i ett Skl-pro­jekt som in­ne­fat­tar 27 kom­mu­ner och som syf­tar till att mot­ver­ka att män­ni­skor ham­nar i lång­va­rigt för­sörj­nings­stöd. Man ska ock­så till­sam­mans ut­veck­la ar­bets­sätt för att hjäl­pa män­ni­skor ut i ar­be­te och till egen för­sörj­ning snab­ba­re.

– Vi be­stämt oss för att fo­ku­se­ra på just barn­fa­mil­jer och unga vux­na, sä­ger Ju­lia Lund­wall.

Det hand­lar in­te en­bart om ma­te­ri­ell stan­dard me­nar hon.

– Män­ni­skor som för­sör­jer sig själ­va får det bätt­re i all­män­het, och de­ras barn i syn­ner­het. Barn till gla­da för­äld­rar blir gla­da­re, får en bätt­re häl­sa och fram­tids­tro, sä­ger hon.

För att hit­ta nya ar­bets­me­to­der ska man in­vol­ve­ra bå­de bru­ka­re och ar­bets­mark­nads­en­he­ten in­om kom­mu­nen.

– Vi hop­pas på go­da re­sul­tat, sä­ger Ju­lia Lund­wall.

I UDDEVALLA HAR barn­fat­tig­do­men en­ligt rap­por­ten mins­kat med en pro­cen­ten­het un­der tids­pe­ri­o­den.

– Ge­ne­rellt sett kan man sä­ga att det över tid de se­nas­te åren le­gat på en gans­ka jämn ni­vå. Del­vis häng­er det ihop med kon­junk­tu­rens sväng­ning­ar. Ett pro­blem är att vi ti­di­ga­re in­te haft nå­got bra sätt att mäta just hur många barn som upp­bär för­sörj­nings­stöd, vi har räk­nat på hus­håll. Men se­na­re i höst ska vi ha ett nytt sy­stem för det­ta, sä­ger Ro­land Hen­riks­son, sek­tions­chef för för­sörj­nings­stöd i Uddevalla.

Bild: ARKIVBILD MALIN RINDVIK

ÖKA­DE. I Fär­ge­lan­da kom­mun öka­de an­de­len fat­ti­ga barn mel­lan 2011 och 2016, från 9,6 pro­cent till 13,3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.