Han le­der lä­net fram­åt

Bohusläningen - - Sidan 1 - ULF BLOMGREN 0522-992 39 ub@bo­husla­ning­en.se

VÄST­RA GÖTALAND: Lands­höv­ding An­ders Da­ni­els­son re­ser myc­ket i Väst­ra Götaland med 49 kom­mu­ner. Rätt slips kan ha sin be­ty­del­se så An­ders Da­ni­els­son har skaf­fat sig 3 000 styc­ken.

Han ska va­ra en vik­tig länk mel­lan män­ni­skor och kom­mu­ner å ena si­dan och re­ge­ring, riks­dag och cen­tra­la myn­dig­he­ter å and­ra. Allt­så va­ra mak­tens röst nedåt, men ock­så fol­kets röst upp­åt. Bo­hus­lä­ning­en har träf­fat lands­höv­ding An­ders Da­ni­els­son.

Han har haft fle­ra topp­jobb på bland an­nat Sä­po och Mi­gra­tions­ver­ket och pen­sions­ål­dern bör­ja­de när­ma sig. Men när han er­bjöds lands­höv­ding­ejob­bet kun­de han in­te stå emot.

An­ders Da­ni­els­son ef­ter­träd­de Lars Bäck­ström i rol­len som lands­höv­ding för Väst­ra Götaland i sep­tem­ber i fjol. Ef­ter drygt ett år på pos­ten som re­ge­rings­mak­tens ställ­fö­re­trä­da­re i lä­net, kan han be­kräf­ta att yr­kes­rol­len till stor del hand­lar om att, utö­ver att va­ra myn­dig­hets­chef ock­så kny­ta kon­tak­ter och byg­ga bro­ar.

– Jag är tjäns­te­man med upp­gift att hål­la di­a­lo­gen le­van­de mel­lan fol­ket och stats­ap­pa­ra­ten. I ett stort län blir det många re­sor. Det hand­lar myc­ket om att byg­ga re­la­tio­ner.

Hur gör man det med 49 kom­mu­ner i lä­net?

– Jag har de­lat upp kom­mu­ner­na mel­lan oss som sit­ter i led­nings­grup­per, så att vi har sju kom­mu­ner var. Då kan vi byg­ga re­la­tio­ner med kom­mu­ner­na och det blir en in­gång för kom­mu­ner­na till oss på läns­sty­rel­sen. Det vo­re omöj­ligt för mig att språ­ka med el­ler be­sö­ka al­la of­ta. Mi­na med­ar­be­ta­re kom­mer till mig, när de an­ser att jag be­hö­ver en­ga­ge­ra mig i en sär­skild frå­ga. Det ska va­ra lätt att nå läns­sty­rel­sen.

Vad är sär­skilt vik­ti­ga frå­gor i vårt sto­ra län?

– I Bohuslän är det strand­skyd­det lik­som havsmil­jön. När jag re­ser i lä­net kom­mer all­tid bo­stads­brist, seg­re­ga­tion, in­teg­ra­tion upp. Vi ska hjäl­pa sta­ten att ge in­vå­nar­na ett bra liv, så i nå­gon me­ning rör de frå­gor­na läns­sty­rel­sen. Men vi är in­te i al­la de­lar be­slu­tan­de. I vis­sa frå­gor är till ex­em­pel Na­tur­vårds­ver­ket el­ler Hav- och Vat­ten­myn­dig­he­ten be­slu­tan­de. Men vi har en vik­tig sam­ord­nings­roll. Se­dan har vi kli­mat­frå­gan, bå­de när det gäl­ler över­sväm­ning­ar, tor­ka och brän­der.

LANDS­HÖV­DING­EN HAR EN hän­del­se­rik kar­riär bakom sig, som när till ex­em­pel en gång ti­digt 90-tal job­ba­de på Sä­po och var liv­vakt åt Rai­sa Gor­batjov, hust­ru till le­da­ren för då­va­ran­de Sov­je­tu­ni­o­nen, Mi­chail Gor­batjov. Med jobb som ge­ne­ral­di­rek­tör för Sä­po och Mi­gra­tions­ver­ket el­ler läns­po­lis­mäs­ta­re i Skå­ne har An­ders Da­ni­els­son en väl­fylld me­rit­lis­ta.

Det har än­då va­rit gans­ka tyst i me­di­er­na kring ho­nom. Man kan näs­tan på­stå att han än­nu ef­ter ett år på sto­len som höv­ding för ri­kets störs­ta län, är gans­ka okänd ute i byg­den.

– Jag är in­te en per­son som ar­be­tar på att ex­po­ne­ra mig. Se­dan är jag ju in­te här­i­från. Då tar det li­te läng­re tid att bli igen­känd.

An­ders Da­ni­els­son sä­ger att han in­te snac­kar i onö­dan, ut­an fö­re­drar att age­ra i stäl­let. På tre må­na­der be­sök­te han samt­li­ga 49 kom­mu­ner i lä­net för att kom­ma in i job­bet.

– Jag tyc­ker om att va­ra pla­ne­rad och sys­te­ma­tisk.

ALLT BÖR­JA­DE EN gång hem­ma hos mam­ma och pap­pa i Ar­löv, där bå­da var an­ställ­da på soc­ker­fa­bri­ken.

– En en­kel mil­jö, men vi fick ut­bild­ning. Li­vet har ing­en Mas­ter­plan. Det ena har gett det and­ra, sä­ger han som med ti­den blev ju­rist, job­ba­de vid tingsrätten i Mal­mö och Uppsa­la och blev po­li­sin­ten­dent i Ti­erp.

Att han blev po­lis­chef var näs­tan en slump, be­rät­tar han som ihop med kom­pi­sar fick syn på en an­nons om en po­lis­chefs­ut­bild­ning. – Vi sök­te och jag kom in. Då var Da­ni­els­son fär­dig ju­rist, men in­te sä­ker på fram­ti­den.

– Jag tänk­te att en ut­bild­ning är lätt att bä­ra.

Liv­vaktskar­riä­ren åt Gor­batjovs hust­ru blev kort?

– Det är mer ku­ri­o­sa, sä­ger An­ders Da­ni­els­son som har ro­ligt åt min­net, när han be­rät­tar. An­sik­tet ly­ser.

Som läns­po­lis­mäs­ta­re i Skå­ne 2002 -2007 han­te­ra­de han gäng­bråk och ga­tu­våld. Men det var som chef för Mi­gra­tions­ver­ket det blås­te till, när han un­der 2015 ytt­rat sig om asyl­rät­ten.

Fick du spar­ken?

– Ha, ha, ha. Tänk att den frå­gan häng­er kvar i luf­ten. Nej, jag sa ba­ra att Mi­gra­tions­ver­ket hål­ler sig vårt upp­drag vil­ket bland an­nat är att vär­na asyl­rät­ten: De som har skäl ska få stan­na kvar. De som in­te har det­ta ska ut­vi­sas.

– Det tol­ka­des fel av me­dia och po­li­ti­ker. Jag är tjäns­te­man. Då är man lo­jal mot la­gar och reg­ler, ut­an att tyc­ka.

Bild: LASSE EDWARTZ

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.