Sa­go­po­lis ryck­te ut för bar­nen

– Vi gör det för att av­dra­ma­ti­se­ra. Det är vik­tigt att bar­nen för­knip­par po­li­sen med nå­got po­si­tivt, sä­ger po­li­sen Da­ni­el Kan­ner­berg ef­ter sa­gostun­den på Uddevalla bib­li­o­tek.

Bohusläningen - - Sidan 1 - AN­DERS LÖWSTEDT 0522-99200 an­ders.lows­tedt@bo­husla­ning­en.se

Det går ett sus ge­nom publi­ken av barn i da­gis­ål­dern med si­na för­äld­rar el­ler an­hö­ri­ga. Po­lis­in­spek­tö­ren Da­ni­el Kan­ner­berg vid Ud­de­val­la­po­li­sen vi­sar ut­rust­ning­en han har på sig en van­lig dag på job­bet.

– Jag har ock­så en pi­stol här i fic­kan men den an­vän­der jag in­te så of­ta, sä­ger Da­ni­el Kan­ner­berg.

Han ra­dar upp oli­ka väs­tar och jac­kor och an­nan ut­rust­ning. En stor vit hjälm lig­ger i ba­gen fram­för ho­nom. Han hål­ler upp den och be­rät­tar att ibland kan det va­ra stö­kigt vid de­mon­stra­tio­ner el­ler vid till ex­em­pel fot­bolls­mat­cher och då är det bra att ha hjälm. Da­ni­el tar fram sin kom­mu­ni­ka­tions­ut­rust­ning. Det pi­per till i ra­di­on.

– ”Sta­tions­be­fäl – Uddevalla, sta­tions­be­fäl – Uddevalla”, sä­ger Da­ni­el Kan­ner­berg i mik­ro­fo­nen.

DET PI­PER NÅG­RA gång­er till. Bar­nen vän­tar in­ten­sivt men det kom­mer ing­et svar. Kanske är de och

Po­li­sen Da­ni­el Kan­ner­berg pens­lar fram handav­tryc­ket. – Tit­ta! Här har det va­rit en li­ten tjuv fram­me.

vak­tar på tju­var­na i ar­res­ten sä­ger han.

– Det var ju ty­piskt att ing­en kun­de sva­ra, sä­ger han.

BIBLIOTEKET HAR ÅTER­KOM­MAN­DE träf­far med re­pre­sen­tan­ter från oli­ka yr­kes­grup­per. Brand­kå­ren re­pre­sen­te­rar re­gel­bun­det men det är ock­så in­pla­ne­rat en lok­fö­ra­re och en so­på­ka­re som får vi­sa si­na for­don och ut­rust­ning för bar­nen. Att po­li­sen är där hän­der in­te li­ka of­ta, nu var det någ­ra år sen.

Po­li­sen Da­ni­el Kan­ner­berg läser ur boken ”Här kom­mer nya po­lis­bi­len” av Ar­ne Nor­lin med bil­der av Jo­nas Bur­man som vi­sas på den vi­ta du­ken bakom Da­ni­el. Han be­rät­tar att det var förs­ta gång­en han gjor­de det­ta.

– Nej, jag var in­te ner­vös. Jag har läst boken för mi­na barn många gång­er sä­ger Da­ni­el Kan­ner­berg och skrat­tar.

DA­NI­EL KAN­NER­BERG OCH al­la bar­nen rör sig ut mot går­den där hans po­lis­bil står upp­ställd. På vägen ut vis­kar El­sie Sun­de­lin, 5 år, till sin tvil­ling­sys­ter. – Jag vill bli po­lis och ta tju­var. – Jag med, sva­rar sys­tern Vi­o­la Sun­de­lin och de pli­rar i sam­för­stånd mot varand­ra.

Da­ni­el Kan­ner­berg öpp­nar po­lis­bi­lens bak­luc­ka och tar fram ut­rust­ning, oli­ka plast­band med var­nings­text, blin­kan­de var­nings­lam­por och läg­ger sen ut en spik­mat­ta. Någ­ra små fing­rar når dit och kän­ner på de vas­sa spi­kar­na. Han tar fram fin­gerav­trycks­ut­rust­ning och ber Jo­an­na Törn­kvist, 3 år, om hjälp som med or­dent­lig kraft smäl­ler dit en hand­fla­ta på po­lis­bi­lens dörr. Da­ni­el Kan­ner­berg pens­lar fram av­tryc­ket.

– Tit­ta! Här har det va­rit en li­ten tjuv fram­me, sä­ger han.

Ett handav­tryck trä­der fram i mör­ka kon­tu­rer. Da­ni­el Kan­ner­berg ploc­kar ihop all ut­rust­ning, drar igång blå­lju­set en sista gång, vin­kar till bar­nen och kör iväg.

Bild: LASSE EDWARTZ

LÄSER SA­GOR. För­u­tom hög­läs­ning vi­sar po­li­sen Da­ni­el Kan­ner­berg ut­rust­ning för Jo­an­na Törn­kvist, 3 år, som pro­var en skydds­hjälm.

FRÅGESTUND. Po­li­sen Da­ni­el Kan­ner­berg be­rät­tar att han ibland fång­ar bo­var för Al­vin Ols­son, 5 år, och Le­on Ols­son, 4 år med mam­ma He­len Ols­son.

Bild: LASSE EDWARTZ

SKJUTKLAR. Det går ett sus ge­nom publi­ken när po­li­sen be­rät­tar att han har en pi­stol i ett höls­ter i bäl­tet.

SA­GO­PO­LIS. Da­ni­el Kan­ner­berg läser för bar­nen ur ”Här kom­mer nya po­lis­bi­len” av Ar­ne Nor­lin på biblioteket i Uddevalla.

TJUVJAKT. Spik­mat­tan breds ut ut­an­för po­lis­bi­len . Vas­sa pig­gar stic­ker upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.