Än­nu en hi­sto­risk lås­ning av cen­tern

Bohusläningen - - Debatt & Insändare - Lars Her­mans­son Fors­häl­la

Det är ju i sig in­te för­vå­nan­de att man än­nu en gång har låst sig

De­mo­kra­tin i Sve­ri­ge hål­ler på att dö­das av vå­ra riks­dags­le­da­mö­ter som sät­ter eg­na ego­is­tis­ka in­tres­sen fö­re lan­det Sve­ri­ges. Bris­tan­de flex­i­bi­li­tet och po­li­tis­ka lås­ning­ar omöj­lig­gör en styr­ning av Sve­ri­ge som över­ens­stäm­mer med folk­fler­ta­lets in­tres­sen. Väns­ter­par­ti­et med si­na kom­mu­nis­tis­ka röt­ter och kvar­stå­en­de an­tipri­vat­ka­pi­ta­lis­tis­ka pro­gram­punk­ter ac­cep­te­ras att sam­ar­be­ta med men in­te Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Det först­nämn­da par­ti­ets rös­tan­del ut­gör än­då ba­ra grovt hälf­ten av det se­na­re men det se­na­re par­ti­et skall hål­las ut­an­för al­la sam­tal och de­ras väl­ja­res rös­ter är ingen­ting vär­da. Är det Riks­dags­de­mo­kra­ti mo­dell 2018? Ett par­ti som fått näs­tan en fem­te­del av al­la av­lag­da rös­ter i det se­nas­te riks­dags­va­let nu i sep­tem­ber skall in­te få på­ver­ka över­hu­vud ta­get. Var­för rös­tar folk över­hu­vud ta­get när de­mo­kra­tin i Sve­ri­ge är på väg att tas bort!?

För­står in­te po­li­ti­ker­na att van­li­ga män­ni­skor kän­ner mer och mer av­sky mot dem när de upp­trä­der som barn i en sand­lå­da!?

Un­der­teck­nad rös­ta­de in­te på Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na men an­ser att al­la rös­ter skall räk­nas även SD:S även om det in­te pas­sar le­dan­de par­ti­fö­re­trä­da­re i Cen­ter­par­ti­et och Li­be­ra­ler­na!

CEN­TER­PAR­TI­ET HAR JU för öv­rigt en lång histo­ria av ti­di­ga­re lås­ning­ar om kärn­kraft och om Öresunds­bro­för­bin­del­se med me­ra, så det är ju i sig in­te för­vå­nan­de att man än­nu en gång har låst sig och väl­jer att säl­ja ut sin po­li­tik av pre­stigeskäl. Har man ingen­ting lärt av sin histo­ria und­ras? Tra­giskt!

Li­be­ra­ler­na som bru­kar ha sun­da åsik­ter och som tra­di­tio­nellt stått upp för fri­het och de­mo­kra­ti är nu ock­så på väg att svi­ka si­na väl­ja­re varav un­der­teck­nad är en en­da per­son. Sak­po­li­ti­ken är tyd­li­gen in­te så vik­tig som pre­stige och lås­ning­ar för des­sa två fak­tiskt myc­ket små par­ti­er åt­minsto­ne vid jäm­fö­rel­se med det myc­ket stör­re SD.

Bild: AN­DERS WIKLUND/TT

LÅST LÄ­GE. Hur ska An­nie Lööf (C) age­ra?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.