Om­hän­der­tog fel barn på Orust

Bohusläningen - - Uddevalla - CA­MIL­LA HAAGEN 0522-99200 Ca­mil­la.haagen@stam­pen.com

So­ci­al­tjäns­ten på Orust om­hän­der­tog fel barn un­der ett aku­tom­hän­der­ta­gan­de. Hän­del­sen har lex Sa­rah an­mälts och kom­mer att gå vi­da­re till Ivo.

Det var i slu­tet på au­gusti som ett ni­o­å­rigt barn av miss­tag om­hän­der­togs av po­lis och so­ci­al­sty­rel­sen.

Verk­sam­hets­che­fen, Eva Haglund, är för­te­gen kring de­tal­jer­na i ären­det och om­stän­dig­he­ter­na kring var­för bar­net fel­ak­tigt om­hän­der­ta­gits.

I LEX SA­RAH rap­por­ten står det att det ni­o­å­ri­ga bar­net blev choc­kad och skrämd. Och att det var bar­nets för­äld­rar som hör­de av sig till so­ci­al­tjäns­ten.

– Hän­del­sen mås­te ut­re­das först in­nan jag kan be­rät­ta någon­ting kring om­stän­dig­he­ter­na i ären­det i och med si­tu­a­tio­nens all­var, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Vad jag kan sä­ga är att det är led­samt för de drab­ba­de, bå­de barn och fa­milj. Vi kom­mer tit­ta över vå­ra ru­ti­ner och sät­tet vi ar­be­tar på för att för­hind­ra att nå­got lik­nan­de hän­der igen, sä­ger hon.

I rap­por­ten fram­går det att två barn skul­le tvångs­om­hän­der­tas av po­lis och so­ci­al­tjänst. För­äl­dern till det fel­ak­tigt om­hän­der­tag­na bar­net ut­tryc­ker i an­mä­lan att, utö­ver hän­del­sen i sig, dess­utom upp­levt en brist på sekre­tess från myn­dig­he­ter­nas si­da i och med att det fram­kom­mit att det var gran­nens barn som skul­le ha om­hän­der­ta­gits.

EN­LIGT EVA HAGLUND är hän­del­sen så­pass all­var­lig att man ef­ter ut­red­ning kom­mer att skic­ka ären­det till Ivo (In­spek­tio­nen för vård- och om­sorg). Hon po­äng­te­rar sam­ti­digt att bar­net ald­rig blev bort­fört.

– Fe­let upp­täck­tes ti­digt så vi tog ald­rig bar­net med oss. Det­ta har na­tur­ligt­vis va­rit tufft för samt­li­ga in­blan­da­de och kom­mer att ut­re­das, sä­ger hon.

MISS­TA­GET. Fel barn om­hän­der­togs av po­lis och so­ci­al­tjänst på Orust. Nu ut­reds hän­del­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.