Ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens i Vol­vo­bi­lar

Bohusläningen - - Bohuslän - VALDEMAR LÖNNROTH Valdemar.lonn­roth@gp.se

Näs­ta ge­ne­ra­tion Vol­vo­bi­lar får kraf­ti­ga da­to­rer där mjuk­va­ran har ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens. Det står klart se­dan Vol­vo teck­nat av­tal ame­ri­kans­ka Nvi­dia. Sam­ti­digt går Ve­o­ne­er och Ze­nui­ty ut med en ny ”su­per­da­tor” för au­to­no­ma bi­lar som de ut­veck­lat med det ame­ri­kans­ka elekt­ro­nik­fö­re­ta­get.

Di­gi­ta­li­se­ring­en av bi­lar har på­gått i fle­ra år men har ac­ce­le­re­rat kraf­tigt i och med att for­do­nen blir allt mer upp­kopp­la­de, ut­rus­tas med fler sen­so­rer och mjuk­va­ra för själv­kö­ran­de tek­nik och får allt mer avan­ce­ra­de in­fo­tain­ment­sy­stem. På ons­da­gen pre­sen­te­ra­de Vol­vo Cars re­spek­ti­ve Ve­o­ne­er – av­knopp­ning­en från Au­to­liv som ut­veck­lar elekt­ro­nik och ak­tiv sä­ker­het – varsin ny­het som bå­da byg­ger på sam­ar­be­ten med det be­ty­dan­de elekt­ro­nik­fö­re­ta­get Nvi­dia i Ka­li­for­ni­en.

Nvi­dia har va­rit känt för bland an­nat si­na kraft­ful­la gra­fik­pro­ces­sor till spel­in­du­strin. Men man de­sig­nar ock­så kraft­ful­la pro­ces­so­rer för for­donsin­du­strin.

VOL­VO CARS OCH Nvi­dia har nu teck­nat ett av­tal för att ut­veck­la en avan­ce­rad da­tor för näs­ta ge­ne­ra­tion Vol­vo-bi­lar, där ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens (AI) blir en vik­tig egen­skap.

– En fram­gångs­rik lan­se­ring av själv­kö­ran­de for­don kom­mer att krä­va en enorm da­ta­kraft och även stän­di­ga fram­steg i ut­veck­ling­en av ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens, sä­ger Håkan Samu­els­son, vd på Vol­vo Cars.

– Vårt av­tal med Nvi­dia är en vik­tig del av det puss­let och hjäl­per oss att sä­kert in­tro­du­ce­ra helt själv­kö­ran­de bi­lar från Vol­vo till vå­ra kun­der.

Den kraft­ful­la da­torn kom­mer att in­tro­du­ce­ras till näs­ta ge­ne­ra­tion bi­lar som byggs på Volvos Spa-platt­form, SPA 2, for­do­nen i 60- och 90-se­ri­en.

– Den förs­ta bi­len blir näs­ta ge­ne­ra­tions XC90 som kom­mer 2021, sä­ger Ste­fan Elfström, pressta­les­per­son på Vol­vo Cars.

DA­TORN KOM­MER ATT an­vän­das till bi­lens al­la sy­stem som till ex­em­pel fö­rar­stöd, själv­kö­ran­de sy­stem och ener­gi­styr­sy­stem. Näs­ta ge­ne­ra­tions bi­lar kom­mer på ett helt an­nat sätt än i dag att kun­na upp­da­te­ras via nä­tet.

Sam­ti­digt lan­se­ra­de svens­ka Ve­o­ne­er en ny da­tor, kal­lad Zeus, som man ut­veck­lat med Nvi­dia och där gö­te­borgs­ka Ze­nui­ty står för mjuk­va­ra för själv­kö­ran­de tek­nik. En­ligt Ve­o­ne­er hand­lar det om en su­per­da­tor som gör det möj­ligt för for­don att nå ni­vå fy­ra av au­to­nom kör­ning – ni­vån all­de­les un­der helt fö­rar­lö­sa for­don.

– Att vi kal­lar den su­per­da­tor har att gö­ra med att det är den mest kraft­ful­la da­torplatt­form som de­sig­nats för en bil. Den här ty­pen av da­tor­kraft för bil­bruk är just nu unik, sä­ger Tho­mas Jöns­son, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig på Ve­o­ne­er.

– Den är otro­ligt myc­ket mer kraft­full än en van­lig pc man har hem­ma.

ÄVEN VE­O­NE­ER UPPGER att man kom­mer att im­ple­men­te­ra tek­ni­ken i bi­lar 2021. På frå­gan om kopp­ling­en till Vol­vo Cars – Ze­nui­ty ägs till hälf­ten av Vol­vo Cars och Ve­o­ne­er – sä­ger Tho­mas Jöns­son:

– Vi har ing­en kund till Zeus vi kan gå ut med i dag.

Bå­de Vol­vo Cars och Ve­o­ne­ers– Ze­nui­tys sam­ar­be­te an­vän­der sam­ma Nvi­dia-platt­form, Nvi­dia Dri­ve AGX Xa­vi­er, som mo­di­fi­e­rats för re­spek­ti­ve an­vänd­nings­om­rå­de.

Först med den nya da­torn blir näs­ta ge­ne­ra­tion XC90, som kom­mer 2021

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.