Mer peng­ar till all­män konst

Bohusläningen - - Bohuslän - HAMPUS EKLUND 0522-99234 hampus.eklund@bo­husla­ning­en.se

Un­der 2019 kom­mer peng­ar att öron­mär­kas för ut­smyck­ning av den of­fent­li­ga mil­jön i So­tenäs. En pro­cent av in­ve­ste­ra­de peng­ar i ny­bygg­na­tion ska gå till of­fent­lig ge­stalt­ning.

2010 ar­be­ta­de kom­mu­ner­na in­om Fyr­bo­dals kom­munal­för­bund fram att kom­mu­ner­na bör sat­sa en pro­cent av ny­in­ve­ste­ring­ar i konst­när­lig ge­stalt­ning i de kom­mu­na­la mil­jö­er­na. So­tenäs kom­mun in­rät­ta­de där­för ett mål om det­ta 2011.

Nu har kom­mu­nen ta­git ett steg läng­re ge­nom ett kom­mun­full­mäk­ti­ge­be­slut som in­ne­bär att en pro­cent ska sam­las i en öron­märkt pott för konst­när­ligt ut­smyck­ning.

– Ef­tersom vis­sa struk­tu­rer re­dan fanns på plats så kom­mer det att bli en lätt över­gång. Det är spän­nan­de att en li­ten kom­mun som So­tenäs sat­sar på det här. Det är jät­te­kul, sä­ger Carl Fors­berg som är kul­tur­sek­re­te­ra­re i kom­mu­nen.

I be­slu­tet fram­går att So­tenäs kom­mun bru­kar in­ve­ste­ra cir­ka 30 mil­jo­ner om året i ny­bygg­na­tion, vil­ket skul­le ge runt 300 000 kro­nor till den of­fent­li­ga konst­när­li­ga ge­stalt­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.