Biljak­ten slu­ta­de i träd­gård – man åta­las

Bohusläningen - - Lysekil - ANDRE­AS ENGBLOM 0522-99200 ae@bo­husla­ning­en.se

Ef­ter en livs­far­lig färd i cen­tra­la Strömstad bra­ka­de bi­len in i en häck till en vil­la­träd­gård. Fö­ra­ren åta­las nu för grovt ratt­fyl­le­ri.

Po­li­sen skul­le i mit­ten av april stop­pa och kon­trol­le­ra en Vol­vo på Ring­vä­gen i Strömstad. I stäl­let för att stan­na fort­sat­te den i hög fart, och en po­lis fick kas­ta sig åt si­dan för att in­te ris­ke­ra att bli påkörd. Po­li­sen tog upp jak­ten på bi­len, och har be­skri­vit fär­den som myc­ket tra­fik­far­lig där Vol­von ska ha kört emot tra­fik­rikt­ning­en så att and­ra bi­lar fick vä­ja och in­te brom­sat in vid över­gångs­stäl­len.

Jak­ten på­gick i 600–700 me­ter, då sväng­de Vol­von in på en mind­re väg där fö­ra­ren för­lo­ra­de kon­troll på bi­len och kör­de in i en häck.

Fö­ra­ren åta­las nu grovt ratt­fyl­le­ri då han ska ha haft nar­ko­ti­ka i krop­pen un­der kör­ning­en.

– Det är lögn. Osan­na sa­ker som de kom­mer med. Där ser man hur po­li­sen tän­ker. Kör man av vägen så miss­tän­ker de au­to­ma­tiskt att man är onyk­ter, har han sagt i för­hör.

Han åta­las ock­så för olov­lig kör­ning då han ti­di­ga­re bli­vit av med sitt kör­kort.

– Po­li­sen tar mig he­la ti­den, så jag får ald­rig till­ba­ka mitt kör­kort, har man­nen sagt.

Man­nen för­ne­kar brott.

TAP­PA­DE KON­TROL­LEN. En bil­jakt i cen­tra­la Strömstad slu­ta­de i en vil­la­häck och nu åta­las fö­ra­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.