Kris­ters­son re­do bil­da M-re­ge­ring

SVE­RI­GE: SD TÄN­KER DOCK SÄT­TA STOPP FÖR PLANERNA

Bohusläningen - - Sverige - LARS LARSSON/TT PE­TER WALLBERG/TT

Mo­de­rat­le­da­ren Ulf Kris­ters­son är re­do att bil­da en ren mo­de­rat­re­ge­ring el­ler en re­ge­ring med ba­ra M och KD. Cen­ter­par­ti­et kri­ti­se­rar Mo­de­rat­le­da­ren för att of­fent­lig­gö­ra si­na al­ter­na­tiv. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na sä­ger att de tän­ker stop­pa Kris­ters­sons pla­ner.

”Det känns helt orim­ligt att vi ska släp­pa fram en re­ge­ring som tyd­ligt de­kla­re­rar att vi in­te ska få nåt som helst in­fly­tan­de”, uppger Sd-le­da­ren Jimmie Åkesson i en skrift­lig kom­men­tar.

Han un­der­stry­ker att det ”na­tur­ligt­vis” ald­rig kom­mer att hän­da.

Mo­de­rat­le­da­ren pre­sen­te­rar sin nya plan för att kun­na bli stats­mi­nis­ter på Fa­ce­book på fre­da­gen.

”Jag kal­lar för­sla­get för ”3-2-1” Dvs re­ge­ring­en be­står av en­bart Mo­de­ra­ter­na el­ler av Mo­de­ra­ter­na plus de Al­li­ans­par­ti­er som kan och vill in­gå i den re­ge­ring­en”, skri­ver han.

Tan­ken är att de Al­li­ans­par­ti­er som in­te vill va­ra med i en så­dan re­ge­ring, ska bli nä­ra sam­ar­bets­part­ners i riks­da­gen. Al­li­an­sens re­for­ma­gen­da och eko­no­mis­ka po­li­tik ska ut­gö­ra ba­sen för po­li­ti­ken.

”Var­ken SD el­ler V skul­le ges in­fly­tan­de över re­ge­ring­ens po­li­tis­ka in­rikt­ning. Dä­re­mot skul­le re­ge­ring­en frimo­digt läg­ga fram sin po­li­tik och prö­va den i riks­da­gen”, skri­ver Kris­ters­son.

” Det känns helt orim­ligt att vi ska släp­pa fram en re­ge­ring som tyd­ligt de­kla­re­rar att vi in­te ska få nåt som helst in­fly­tan­de”

JIMMIE ÅKESSON (SD)

HAN SER FRAM­FÖR sig att den mo­de­rat­led­da re­ge­ring­ens sam­ar­be­te med and­ra Al­li­ans­par­ti­er i riks­da­gen ska ut­vär­de­ras ef­ter ett. år. De par­ti­er­na ska då kun­na gå med i re­ge­ring­en om de vill.

Kris­ters­son har dock fort­fa­ran­de som första­hand­sal­ter­na­tiv att bil­da en re­ge­ring med al­la fy­ra Al­li­ans­par­ti­er­na ut­an att stöd­ja sig på sam­ar­be­te med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

Li­be­ra­ler­na vill in­te kom­men­te­ra Mo­de­rat­le­da­rens in­lägg. Cen­ter­par­ti­et gil­lar in­te att Kris­ters­son läg­ger ut de för­slag som Al­li­an­sen dis­ku­te­rar.

– Det är olyck­ligt att det blir en of­fent­lig de­batt om för­slag som pro­ces­sas in­ternt in­om Al­li­an­sen, sä­ger Cen­terns par­ti­sek­re­te­ra­re Mi­chael Art­hurs­son till SVT Ny­he­ter.

Cen­tern och Li­be­ra­ler­na sä­ger nej till att sit­ta i en Al­li­ans­re­ge­ring som skul­le va­ra be­ro­en­de av stöd från SD. Där­för har de krävt block­ö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­te med S. Kris­ters­son med­de­la­de dock i tis­dags att dör­ren för så­dant sam­ar­be­te är stängd

C och L får nu hel­gen på sig för att fun­de­ra över Kris­ters­sons två al­ter­na­tiv. Al­li­ans­le­dar­na ska åter träf­fas på mån­dag.

KRIS­TERS­SON PRE­SEN­TE­RA­DE SIN plan för Al­li­an­sens i ons­dags. Där­ef­ter har C, L och KD dis­ku­te­rat för­sla­gen i par­ti­sty­rel­ser och riks­dags­grup­per.

Cen­tern och Li­be­ra­ler­na stod på fre­da­gen fast vid att en re­ge­ring med al­la fy­ra Al­li­ans­par­ti­er­na be­hö­ver ha block­ö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­te. Hur de stäl­ler sig till Kris­ters­sons and­ra al­ter­na­tiv, där de skul­le sam­ar­be­ta med, i stäl­let för att sit­ta i en M-ledd re­ge­ring, är oklart.

I val­rö­rel­sen ut­gick C-le­da­ren An­nie Lööf från att frå­gan om Cstöd för en mo­de­rat­re­ge­ring in­te kom­mer att upp­stå.

– Ett så­dant lä­ge upp­står ju ba­ra om Mo­de­ra­ter­na väl­jer att läm­na Al­li­an­sen och vill ta re­ge­rings­mak­ten med SD, sa­de hon då.

Kris­ters­son ska på tis­dag med­de­la riks­da­gens tal­man att han är be­redd att bli Sve­ri­ges näs­te stats­mi­nis­ter med nå­got av des­sa två för­slag.

För att Kris­ters­son ska kun­na bli stats­mi­nis­ter får in­te 175 el­ler fler riks­dags­le­da­mö­ter rös­ta nej till ho­nom i stats­mi­nis­ter­om­röst­ning­en.

Ef­tersom S, V och MP sagt att de kom­mer att rös­ta nej, så krävs att SD och Cen­tern läg­ger ned si­na rös­ter el­ler rös­tar ja.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas grupple­da­re i riks­da­gen, An­ders Yge­man, an­ser att Mo­de­rat­le­da­ren in­te blir av med sitt grund­läg­gan­de pro­blem.

”Näm­li­gen att Al­li­an­sen är mind­re än de röd­grö­na. Bå­da de al­ter­na­tiv han fö­re­slår in­ne­bär att han blir be­ro­en­de av Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i var­je av­gö­ran­de om­röst­ning, sä­ger Yge­man i en skrift­lig kom­men­tar till TT.

Bild: AN­DERS WIKLUND/TT/AR­KIV

BESTÄMD. Mo­de­rat­le­da­ren Ulf Kris­ters­son be­kräf­tar på Fa­ce­book att han är be­redd att bil­da en re­ge­ring ut­an al­la Al­li­ans­par­ti­er­na. Han kan även tän­ka sig en re­ge­ring med en­bart M.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.