Osynliga gräns

Bohusläningen - - Världen - WIKTOR NUMMELIN/TT

tjä­nar som ett stör­nings­mo­ment. I folk­om­röst­ning­en 2016 rös­ta­de en ma­jo­ri­tet av nor­dir­län­dar­na, 56 pro­cent, för att stan­na i EU. Siff­ran var dess­utom san­no­likt i un­der­kant. Många i den be­folk­nings­hal­va som hell­re skul­le vil­ja till­hö­ra Irland – och EU – strun­ta­de i att rös­ta, ef­tersom man såg om­röst­ning­en som en brit­tisk frå­ga.

SE­DAN DESS HAR brex­it­mot­stån­det in­te bli­vit mind­re. Nä­rings­li­vet suc­kar över oviss­he­ten i vad som kom­mer att hän­da. Freds­pro­ces­sen har an­nars gett re­jäl fart åt eko­no­min över grän­sen. In­te minst livs­me­dels­sek­torn har vux­it så det kna­kar. Ba­ra de se­nas­te tre åren har gods­trans­por­ter­na sö­derut ökat med över 20 pro­cent.

Nu är dock oron stor bland fö­re­ta­gar­na över vad Eu-ut­trä­det ska in­ne­bä­ra i för­svå­rad han­del. Den brit­tis­ka re­ge­ring­en får inga topp­be­tyg för hur pro­ces­sen har han­te­rats.

– Vi be­hö­ver in­te mi­nist­rar som * Irland – Ei­re på ir­länds­ka – är en själv­stän­dig re­pu­blik som ut­gör stör­re de­len av ön Irland. Lan­det är till ytan nå­got mind­re än Sve­a­land och har knappt fem mil­jo­ner in­vå­na­re, varav drygt en mil­jon i hu­vud­sta­den Dublin. Irland är med­lem i EU se­dan 1973 och an­tog eu­ron som va­lu­ta re­dan från star­ten 2002. * Nor­dir­land in­går som en av hu­vud­de­lar­na i Fö­re­na­de kung­a­ri­ket (Uni­ted King­dom) och be­står av sex av de nio grev­ska­pen i pro­vin­sen Uls­ter. Om­rå­det är stort som Häl­sing­land och har 1,8 mil­jo­ner in­vå­na­re, varav cir­ka 350 000 i hu­vud­sta­den Bel­fast. Nor­dir­land gick in i EU med res­ten av Stor­bri­tan­ni­en 1973, men an­vän­der fort­sätt­nings­vis det brit­tis­ka pun­det som va­lu­ta. kom­mer hit och be­rät­tar för oss hur vac­kert vårt land är. Vi be­hö­ver nå­gon med en plan, frä­ser Ti­na McKen­zie, ord­fö­ran­de för Nor­dir­lands små­fö­re­ta­gar­or­ga­ni­sa­tion, när hon tar emot TT och and­ra in­res­ta jour­na­lis­ter i Bel­fast.

Mö­tet ar­ran­ge­ras ty­piskt nog av myn­dig­he­ter­na i Irland, som ar­be­tar in­ten­sivt för att be­to­na vik­ten av en ge­nom­tänkt brex­it­lös­ning för Nor­dir­land. Ap­ti­ten för en åter­upp­väckt kon­flikt är li­ka med noll. Även syd har vun­nit stort eko­no­miskt på freds­pro­ces­sen och den öpp­na grän­sen. 60 pro­cent av Nor­dir­lands trans­por­ter till det brit­tis­ka fast­lan­det går i dag via Dublin.

IN­FÖR NÄS­TA VECKAS brex­it­sam­tal i Brys­sel är det fort­fa­ran­de oklart hur par­ter­na ska lö­sa frå­gan. Nor­dir­land vill var­ken ha en gräns mot syd el­ler nå­gon form av kon­trol­ler mot res­ten av Stor­bri­tan­ni­en.

Bild: MSTYSLAV CHERNOV/TT

ak­ti­vis­ter nä­ra grän­sen mot Irland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.