Mot­satt ef­fekt möj­lig på pro­bi­o­ti­ka

Bohusläningen - - Konsument -

FORSK­NING: En­ligt en stu­die som har pub­li­ce­rats i tid­skrif­ten Cell kan pro­bi­o­ti­ka ha mot­satt ef­fekt, mot den för­mo­da­de gynn­sam­ma, ef­ter att man har ge­nom­gått en an­ti­bi­o­tika­kur, skri­ver Råd & Rön. Te­o­rin har länge va­rit att pro­bi­o­ti­ka kan hjäl­pa mag­tar­men att åter­stäl­la den na­tur­li­ga mag­flo­ran som an­ti­bi­o­ti­kan sla­git ut. Men nu har forsk­ning vi­sat att det var tvärtom hos en grupp pa­ti­en­ter. I stäl­let ko­lo­ni­se­ra­de pro­bi­o­ti­kan tarm­ka­na­len och hind­ra­de de na­tur­ligt fö­re­kom­man­de bak­te­ri­er­na från att växa till­ba­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.