Skill­nad

Bohusläningen - - Konsument -

Det finns bo­lag som spe­ci­a­li­se­rat sig just på re­se­för­säk­ring­ar. Där­med kom­mer ex­per­ten med ett råd som lär klinga be­kant: glöm in­te att jäm­fö­ra – det kan lö­na sig.

Den som pla­ne­rar en läng­re ut­lands­vis­tel­se bör se över si­na för­säk­rings­vill­kor fö­re av­re­san. Re­se­skyd­det som in­går i hem­för­säk­ring­en av­ser näm­li­gen en­bart re­sor upp till 45 da­gar. Hos som­li­ga bo­lag är det 60 da­gar som gäl­ler.

För re­sor som va­rar läng­re än så krävs en för­läng­ning av re­se­skyd­det. Det ska in­te för­väx­las med

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.