ARN: Kol­ven sprack förs­ta jakt­da­gen

Bohusläningen - - Konsument - KA­RIN NILSSSON kon­su­ment@gp.se

Det blev en då­lig start på jak­ten. An­mä­la­ren upp­täck­te att det ny­in­köp­ta vap­net ha­de en spruc­ken kolv.

Det var di­rekt på mor­go­nen den förs­ta jakt­da­gen som kon­su­men­ten upp­täck­te att kol­ven var spruc­ken på det ny­in­köp­ta vap­net. Vap­net var en Bla­ser R8 Black edi­tion som kostat 64 692 kro­nor.

Kon­su­men­ten kla­ga­de sam­ma dag till XXL i Si­sjön, fo­to­gra­fe­ra­de av ska­dan och skic­ka­de en bild till fö­re­ta­get. Kon­su­men­ten be­gär­de att XXL i Si­sjön skul­le er­sät­ta ho­nom med kolv av sam­ma kva­li­tet som den ur­sprung­li­ga.

Un­der den ak­tu­el­la jakt­vec­kan be­fann sig man­nen i Ki­ru­na. Fö­re­ta­get kom över­ens med kon­su­men­ten om att skic­ka upp en lå­ne­kolv. Men den hann in­te fram in­nan han skul­le re­sa hem igen och det blev man­nens mor som fick skic­ka lå­ne­kol­ven till­ba­ka till ho­nom i Gö­te­borg. Se­na­re un­der hös­ten läm­na­de kon­su­men­ten till­ba­ka lå­ne­kol­ven till fö­re­ta­get.

Un­der jakt­vec­kan gick han ner i en bäck och fick då ett mär­ke på kol­vens ut­si­da. När han be­gär­de att XXL Si­sjön skul­le er­sät­ta den spruck­na kol­ven vil­le in­te fö­re­ta­get gö­ra det. De an­såg att det mär­ke som fanns på kol­vens ut­si­da var grun­den till att kol­ven sprack.

FÖ­RE­TA­GETS LEVERANTÖR och till­ver­ka­ren har be­dömt att ska­dan in­te be­ror på fa­briks­fel, pro­dukt­fel el­ler lik­nan­de. De an­såg att det var ett hand­ha­van­de­fel, som till ex­em­pel hård stöt el­ler att vap­net tap­pats, som or­sa­kat den spruck­na kol­ven.

All­män­na Re­kla­ma­tions­nämn­den (ARN) går på kon­su­men­tens lin­je och re­kom­men­de­rar att XXL Si­sjön er­sät­ter kon­su­men­ten med en kolv av sam­ma kva­li­tet som den ur­sprung­li­ga. Kon­su­ment­köpla­gen sä­ger att ut­gångs­punk­ten är att kon­su­men­ten har be­vis­bör­dan. Men i det här fal­let, me­nar ARN, att fö­re­ta­get har be­vis­bör­dan ef­tersom de in­te åbe­ro­par nå­gon ut­red­ning som mot­be­vi­sar att det var ett ur­sprung­ligt fel. En­ligt ARN är det hel­ler in­te ofören­ligt med va­rans el­ler felets art att det fun­nits i nå­gon form re­dan vid le­ve­ran­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.