I pris för att för­säk­ra långre­san

Bohusläningen - - Konsument - MIA PETTERSSON mia.pettersson@gp.se

re­se­tillägg, som en­dast ut­ö­kar den be­fint­li­ga för­säk­ring­en med ex­em­pel­vis bätt­re er­sätt­ning vid för­se­ning­ar.

DET ENKLASTE SÄT­TET att för­länga sitt re­se­skydd är via sin be­fint­li­ga hem­för­säk­ring. Men det går ock­så bra att kopp­la på en­bart för­läng­ning­en hos nå­got an­nat bo­lag. På mark­na­den finns det fle­ra ak­tö­rer som är spe­ci­a­li­se­ra­de på just re­se­för­säk­ring­ar.

– Bå­da al­ter­na­ti­ven in­ne­hål­ler de vik­ti­gas­te de­lar­na: er­sätt­ning vid akut sjuk­dom och aku­ta olycks­fall.

Det sä­ger Pe­ter Stark, ju­rist vid Kon­su­men­ter­nas för­säk­rings­by­rå och ex­pert på hem- och re­se­för­säk­ring­ar. * Ma­kar­na Almqvist fick be­ta­la mer än dub­belt så myc­ket som si­na vän­ner, som skul­le gö­ra ex­akt sam­ma re­sa, för att ut­ö­ka sitt re­se­skydd 31 da­gar. Vi frå­ga­de någ­ra and­ra för­säk­rings­bo­lag vad pre­mi­en ha­de kostat hos dem. No­te­ra att pri­set gäl­ler just ma­kar­na Almqvist i Kungs­hamn; kost­na­den för­änd­ras be­ro­en­de på vem som teck­nar för­säk­ring­en.

Han vill in­te re­kom­men­de­ra det ena el­ler and­ra al­ter­na­ti­vet, men tyc­ker att man som kon­su­ment ska ta sig ti­den att jäm­fö­ra. Di­na För­säk­ring­ar Väst: 1 861 kro­nor

Mo­der­na: 1 965 kro­nor

Ica För­säk­ring: 2 155 kro­nor

Gou­da: 2 958 kro­nor

IF: 3 308 kro­nor

Eu­ro­pe­is­ka ERV: 3 344 kro­nor

Trygg-han­sa: 3 916 kro­nor

Folk­sam: 7 208 kro­nor

– Att för­länga sitt be­fint­li­ga re­se­skydd kan va­ra enklast. Men miss­tän­ker man att nå­gon an­nan kan er­bju­da en bil­li­ga­re el­ler bätt­re re­se­för­säk­ring kan det ju va­ra värt att läg­ga li­te ener­gi på att se vad som er­bjuds.

PÅ SIN HEMSIDA har Kon­su­men­ter­nas för­säk­rings­by­rå jäm­fört vad det kos­tar att för­säk­ra en sex re­spek­ti­ve tolv må­na­der lång ut­lands­vis­tel­se hos någ­ra av re­se­för­säk­rings­bo­la­gen. Den vi­sar att man kan spa­ra fle­ra tu­sen­lap­par på att väl­ja rätt bo­lag.

Vis­sa har ock­så sär­skil­da för­säk­ring­ar för den som ska äg­na sig åt ex­tremsport, vil­ket de fles­ta van­li­ga re­se­skydd in­te täc­ker.

Bild: AN­NA VON BRÖMS­SEN

LÖJLIGT. ”Vi är två pen­sio­närspar som le­ver li­ka­dant. Det är ju löjligt att det ska kos­ta mer än dub­belt så myc­ket för oss”, sä­ger Le­na-ka­rin Almqvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.