Sto­ra öpp­na ytor i nya sko­lan

Bohusläningen - - Oss Emellan -

14 OK­TO­BER 2008. Ar­be­tet med den nya sko­lan i Henån är i full gång. Ett form­giv­nings­för­slag är an­ta­get. Nu räk­nas kost­na­den fram.

– Den 16 de­cem­ber ska vi ve­ta vad sko­lan kos­tar, sä­ger Per-olof M elin, kom­mu­nens fas­tig­hets­in­gen­jör.

En bä­ran­de tan­ke för den nya sko­lan är att den ska byg­ga på själv­drags prin­ci­pen. Den krä­ver sto­ra öpp­na ytor och att det är öp­pet än­da upp i ta­ket. Ett re­sul­tat av det tän­ket blir att sko­lan sak­nar kor­ri­do­rer.

– Kor­ri­do­rer är ett gis­sel ef­tersom de är gro­grund för mobb­ning, häv­dar Per-olof Me­lin.

Kom­mu­nen och NCC har in­gått part­neringe n t re­pre­nad. Kom­mu­nen bör­ja­de med att be­gä­ra in för­slag på skol­byg­ge från tre oli­ka ar­ki­tek­ter i en form­giv­nings­täv­ling.

En ju­ry­be­stå­en­de av stads­ar­ki­tekt Da­ni­el Hol­den­mark, tek­nisk e che­fen Jan Jo­hans­son, fas­tig­hets­in­gen­jör Per- olof M elin, rek­tor Ma­rie Lund­berg och en kon­sult val­de för­sla­get man nu job­bar med.

– Till­sam­mans med ar­ki­tek­ten och NCC job­bar vi nu med att ta fram kost­na­den till den 16 de­cem­ber. Det är tufft. Men sche­mat ska hål­las om sko­lan ska bli klar i tid, sä­ger Me­lin.

Den gam­la sko­lan har un­der årens lopp haft myc­ket pro­blem med ven­ti­la­tio­nen och in­om­hus­luf­ten in­nan mö­gel­pro­ble­men tog över helt. Där­för är ven­ti­la­tio­nen en vik­tig bit i ny­byg­get. Man har valt att sat­sa på na­tur­lig ven­ti­la­tion. Det lå­ter en­kelt. Men det hand­lar in­te om att öpp­na fönst­ret när det be­hövs.

– Det krävs so­fisti­ke­rad tek­nik för att na­tur­lig ven­ti­la­tion ska fun­ge­ra, sä­ger Per-olof Me­lin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.