Mara­vil­la de­bu­te­rar i mäs­tar­mö­te

Bohusläningen - - Sport - ER­IK WEIEFORS 0709 94 84 80 er­ik.weiefors@bo­husla­ning­en.se

Ef­ter två trä­ning­ar med la­get ska Hector Mara­vil­la le­da sitt IFK Uddevalla från en ny po­si­tion. De svens­ka mäs­tar­na star­tar med hem­ma­match mot IFK Gö­te­borg.

Den svens­ka fut­sal­li­gan har till årets sä­song gjorts om igen. Ef­ter fle­ra år med två se­ri­er och ett slut­spel ska det i stäl­let av­gö­ras med en en­da högs­ta­li­ga med 14 lag. 26 om­gång­ar ska ko­ra en mäs­ta­re i mars.

I hel­gen spe­las pre­miärom­gång­en och det blir med ett rik­tigt mäs­tar­mö­te. IFK Gö­te­borg vann Sm­gul­det 2015 och 2016 in­nan IFK Uddevalla tog över tro­nen med tit­lar­na 2017 och 2018.

AG­NE­BERGS­HAL­LEN STÅR VÄRD för sön­da­gens match mel­lan den svens­ka fut­sa­lens tung­vik­ta­re.

– Ett tufft mot­stånd är det men ”Blå­vitt” är ett helt nytt lag i år. Det är ett ge­ne­ra­tions­skif­te på gång där någ­ra av de äld­re in­te är med läng­re. De har spe­lat någ­ra trä­nings­mat­cher där de blan­dat och gett så jag vet in­te vart vi har dem. Vi fo­ku­se­rar på vå­rat, sä­ger Hector Mara­vil­la, IFK Ud­de­val­las nye trä­na­re.

29-åring­en var spe­la­re i IFK fram tills för en vec­ka se­dan. Men när Cham­pi­ons le­a­gues Main round av­slu­ta­des byt­te han match­trö­jan mot coach­jac­kan för att le­da la­get ny trä­na­re i IFK Uddevalla fut­sal från si­dan.

Tan­ken är att han in­te ska spe­la alls.

– Det känns jät­te­job­bigt och var in­te det lät­tas­te be­slu­tet men jag bör­jar plug­ga nu och det blir tufft att hänga med. Du mås­te hål­la igång själv och det hin­ner jag in­te nu, sä­ger Mara­vil­la som just bör­jat en femå­rig ut­bild­ning till tand­lä­ka­re.

TI­DI­GA­RE HÖLL HAN i trä­ning­ar­na till­sam­mans med Al­bert Hi­se­ni, nå­got som de kom­mer att fort­sät­ta med även om Mara­vil­la har hu­vud­an­sva­ret.

– Jag har fått frå­gan att bli trä­na­re in­nan men har ve­lat fort­sät­ta som spe­la­re. Att va­ra spe­lan­de trä­na­re tror jag in­te på för att ta ut mig själv fö­re nå­gon an­nan är käns­ligt. Då är det bätt­re att ba­ra va­ra trä­na­re för att få spe­lar­nas tillit.

Le­dar­na som fun­nits med ti­di­ga­re fort­sät­ter vid si­dan om Hector Mara­vil­la. An­dres Mon­ca­da, Emi­lia Wi­dengren och Sa­ra Wig­holm stan­nar i trup­pen där 19-åri­ge Omar Has­san ock­så ska in­gå. Han hjälp­te Mara­vil­la i IFK:S ju­ni­or­lag un­der för­ra sä­song­en.

EN ASSISTERANDE TRÄ­NA­RE är än­nu in­te klar. Un­der Cham­pi­ons le­a­gue på Cy­pern ha­de den ti­di­ga­re spe­la­ren Arlind Sadriu den rol­len.

– Jag har in­te bråt­tom för det är vik­tigt att den per­so­nen är med he­la sä­song­en. Arlind är fort­fa­ran­de hög­ak­tu­ell men det är till ex­em­pel ar­be­te som ska pas­sa in ock­så.

Un­der den gång­na vec­kan har Hector Mara­vil­la lett två trä­nings­pass och pra­tat med de fles­ta spe­la­re i trup­pen där ing­en avi­se­rat att de vill slu­ta el­ler by­ta klubb in­nan sä­song­en drar igång.

– Al­la är spel­sug­na och vill kö­ra, sä­ger den nye Ifk-trä­na­ren.

”Att va­ra spe­lan­de trä­na­re tror jag in­te på för att ta ut mig själv fö­re nå­gon an­nan är käns­ligt. Då är det bätt­re att ba­ra va­ra trä­na­re för att få spe­lar­nas tillit.”

HECTOR MARA­VIL­LA

IFK Uddevalla–ifk Gö­te­borg Ag­ne­bergs­hal­len: sön­dag, 16.00

Bild: ER­IK WEIEFORS

I NYA KLÄ­DER. Hector Mara­vil­la har vun­nit två Sm-guld som spe­la­re i IFK Uddevalla. Nu le­der han la­get som trä­na­re när sä­song­en star­tar med ett mäs­tar­mö­te mot IFK Gö­te­borg på sön­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.