Ro­man­ti­ker av sta­tistik

IN­FÖR KVALET TILL ELITETTAN: ”VILL UNDERBYGGA KÄNSLOR MED FAK­TA”

Bohusläningen - - Sport -

Rös­sö har haft en fan­tas­tisk sä­song. Så vem har gjort mest po­äng? Vid vil­ken tid­punkt gör la­get of­tast mål? Hur of­ta släp­per la­get in mål ef­ter hör­na? Vi frå­ga­de trä­na­ren Niklas Chris­tens­son som har sten­koll – på allt.

I år har Rös­sö lyc­kats med den ab­so­lut vik­ti­gas­te sta­tisti­ken: att ta flest po­äng av al­la lag i di­vi­sion 1 norra Götaland – 54 styc­ken av 66 möj­li­ga.

Men Ud­de­val­la­la­gets hu­vud­trä­na­re har koll på så myc­ket mer än så. Han har fört sta­tistik och har bland an­nat kom­mit fram till föl­jan­de:

Att Rös­sö gör mål på 33 pro­cent av si­na skott på mål.

Att de ald­rig har släppt in ett bak­läng­es­mål mel­lan mi­nut 31 och 45.

Att Rös­sö gör mål på sju pro­cent av si­na of­fen­si­va hör­nor. – Min fru bru­kar sä­ga att jag är då­lig på känslor. Men det hand­lar om att jag vill underbygga känslor med fak­ta. Ef­ter en match vill jag in­te sä­ga att det kän­des si el­ler så. Jag vill ha mer på föt­ter­na fö­re jag ut­ta­lar mig, sä­ger Niklas Chris­tens­son.

DI­REKT EF­TER SOMMARUPPEHÅLLET för­lo­ra­de Rös­sö hem­ma i topp­mö­tet mot Alingsås. Ef­ter slut­sig­na­len ha­de Niklas Chris­tens­son käns­lan att spe­lar­na in­te vå­ga­de

VILL HA FAK­TA. ”Jag vill in­te sät­ta fing­ret i luf­ten och li­ta på en käns­la. Där­för gil­lar jag sta­tistik”, sä­ger Rös­sös

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.