Sö­derlund skräms in­te av Tvåå­ker

Bohusläningen - - Sport - THO­MAS BENNELIND 0526-624 07 tho­mas.bennelind@st­nb.se

Kloc­kan kläm­tar för Greb­bestad som fort­sät­ter att käm­pa för nytt kon­trakt. Se­nas­te pre­sta­tio­nen mot Torn gav dock vind i seg­len in­för näs­ta mås­te­match och styrke­prov mot Tvåå­ker.

Det kom­mer in­te som nå­gon över­rask­ning för se­rieny­kom­ling­en Greb­bestad att ta­bel­lä­get i sö­de­ret­tan är all­var­ligt. Mot svår­spe­la­de Torn såg man ut att gå mot en blytung se­ger. Hampus Furublad och Ah­med Ab­dul­ta­o­fik gav dem 2–0 men att spe­la på re­sul­tat, kny­ta ihop säc­ken och av­gå med tre po­äng har i år va­rit lät­ta­re sagt än gjort för GIF.

TORNS ANDRÉ JO­HANS­SON och Adam Olofs­sons fick hem­ma­publi­ken att sät­ta jublet i hal­sen. 2–2 kos­ta­de GIF vik­ti­ga po­äng.

– Vi gör en bra in­sats men får in­te med oss re­sul­ta­tet. Vi har in­te rik­tigt fly­tet med oss. De ska­par in­te så många kla­ra mål­chan­ser mot oss. De­ras kvit­te­rings­mål kom­mer till på ett skott som tou­char en av vå­ra spe­la­re och änd­rar rikt­ning. Det är li­te så­da­na si­tu­a­tio­ner som vi har fått le­va med un­der he­la sä­song­en. Spel- och för­svars­mäs­sigt gör vi en bra pre­sta­tion mot ett bra lag, ana­ly­se­rar Greb­bestads­trä­na­ren Mi­kael Matts­son.

Ef­ter en snabb blick i ta­bel­len kon­sta­te­ras att Greb­bestads chan­ser för att hål­la sig kvar blir allt mind­re. 22 in­spe­la­de po­äng på 25 om­gång­ar in­ne­bär i nu­lä­get att man är fy­ra po­äng bakom kval­plats­pla­ce­ra­de Åtvi­da­berg. Där­ef­ter är det po­äng­mäs­sigt jämnt. Bå­de Äng­el­holm och Åtvi­da­berg – som är på sä­ker mark ovan­för kvalstrec­ket – har 27 po­äng.

I DAG ÅKER Greb­bestad till Övre­vi IP för att mö­ta ta­bell­fem­man Tvåå­ker som fort­fa­ran­de har chans på kval­plat­sen till su­pe­ret­tan.

Greb­bestads mitt­fäl­ta­re Christof­fer Sö­derlund, som blev ut­vi­sad i vår­mö­tet mel­lan la­gen på Sil­je­vi och där Tvåå­ker vann med 2–1, vill ha revansch – i dub­bel be­mär­kel­se.

– NU ÄR var­je match som en fi­nal för oss. Vi be­hö­ver tre po­äng i al­la åter­stå­en­de mat­cher – och vi be­hö­ver bör­ja med att be­seg­ra Tvåå­ker. Jag tyc­ker att vi ha­de bra koll på dem i förs­ta halv­lek. Se­dan an­ser jag att jag blev fel­ak­tigt ut­vi­sad i bör­jan på and­ra halv­lek (47:e mi­nu­ten). Tvåå­ker är ett hårt ar­be­tan­de lag med två bra for­wards, men an­nars är de ing­et spe­ci­ellt. Jag kan in­te sä­ga att de skräm­mer mig, sä­ger Sö­derlund.

Greb­bestad får till­ba­ka ti­di­ga­re av­stäng­da Mar­kus Svens­son och Mat­hi­as He­geland, men får kla­ra sig ut­an av­stäng­de Hampus Furublad. Även Gra­nit Be­risha är till­gäng­lig igen ef­ter spel i Cham­pi­ons le­a­gue med IFK Uddevalla fut­sal.

Bild: SE­BASTI­AN LAMOTTE

TROR PÅ LA­GET. Greb­bestads Christof­fer Sö­derlund är med­ve­ten om la­gets ut­sat­ta ta­bel­lä­ge, men kän­ner ing­et men­talt un­der­läge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.